Grön politik från A till Ö  Grön politik från A till Ö 

Grön politik från A till Ö 

Vad anser De Gröna om ...

A


... adoption?

Adoptionsföräldraskap bör stödas mer än idag för då får så många barn som möjligt som saknar familj älskande föräldrar. Vi har också aktivt drivit möjligheten till adoption inom familjen.

... alkoholbeskattning?

Alkoholbruket kan lättast påverkas genom tillgänglighet och pris, en måttligt hög alkoholbeskattning är med andra ord motiverad.

... armén och värnplikten?

Den allt mer tekniska krigföringen och nya slags militära konflikter förutsätter andra färdigheter än Finland har idag. Finland bör slopa den allmänna värnplikten för män och övergå till en mer selektiv värnplikt som behandlar män och kvinnor på samma sätt. Vårt långtidsmål är frivillig värnplikt för alla. Värnplikten bör utvecklas i mer selektiv riktning.

... attacker mot pälsfarmer?

Vi godkänner bara en öppen och fredlig verksamhet för djurens bästa. Den linjen uppmanar vi alla att följa i sitt dagliga liv.

B

... barnbidrag?

Barnbidragen behövs för att stöda barnfamiljerna. De får inte till sin nivå halka efter i den allmänna kostnadsutvecklingen.

... beskattning av kapitalinkomst?

Det är inte rättvist att kapitalinkomst beskattas klart lindrigare än arbetsinkomst. I vår linjedragning stöder vi en strängare beskattning av kapitalinkomster och vill reformera kapitalbeskattningen så att den blir progressiv.

... bilbeskattning?

En graderad beskattning enligt utsläpp motiverar folk att köpa mindre förorenande bilar. Förutom skatten som erläggs vid bilinköpet bör också den årliga fordonsskatten graderas enligt utsläpp.

... biobränslen?

Biobränslen är ett sätt att få bukt med klimatförvandlingen och minska på oljeberoendet. Man bör se till att bränsleproduktionen nyttjar metoder som är hållbara för miljön och att produktionen inte förvärrar svälten. Till exempel palmolja förhåller vi oss tveksamt till.

C

... civil olydnad?

En fredlig och öppen civil olydnad som riktar sig mot oetisk verksamhet är ett godtagbart sätt att påverka.

... civiltjänstgöring?

Civiltjänstens straffkaraktär bör slopas och tjänstgöringstiden ytterligare förkortas. De Grönas förslag om övergång till selektiv värnplikt skulle göra civiltjänsten överflödig.

 

D

... dagvård?

Dagvård behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Kvaliteten bör vara god och utbudet stort så att familjerna kan välja det som passar dem bäst. De fattigaste bör garanteras kostnadsfri dagvård. Vi stöder en subjektiv rätt till dagvård.

... djurförsök?

Onödiga tester bör snabbt minskas på och djurförsöken ersättas av andra metoder. Läs mera om våra riktlinjer visavi djur (på finska).

... djurskydd?

Alla djur bör garanteras möjlighet till arttypiskt beteende både i produktionsförhållanden och i sällskaps-, underhållnings- och hobbybruk. Djuren bör erbjudas omständigheter som garanterar ett gott, arttypiskt liv. Läs mera om våra riktlinjer visavi djur (på finska).

... droger?

Man bör sträva efter att minska efterfrågan på droger och begränsa utbudet. Det är oskäligt att straffa användarna, för straffet kan hindra dem från att söka vård.

 

E

... ekonomisk tillväxt?


En kvantitativ ekonomisk tillväxt säger ingenting om samhällsutvecklingen. Målsättningen för den ekonomiska politiken bör inte vara tillväxt utan människors och miljöns välbefinnande.

... Europeiska unionen?

Vi är stolta över att vara Finlands europapositivaste parti. Vi behöver en starkare union för att försvara välfärden och miljön – samtidigt som vi anser att unionen inte ska ingripa i frågor som bättre kan beslutas om på det nationella eller lokala planet.

 

F

... fackföreningsrörelsen?

En fungerande arbetsmarknad och hög organiseringsgrad har garanterat att grundrättigheterna i arbetslivet efterföljts.

... feminism?

Samhällets strukturer bör repareras så att det nya samhälle som uppstår är rättvisare för alla, och fritt från könsförväntningar. I ett gott samhälle är könet det golv som man tar avstamp ifrån, inte det tak man stöter huvudet i. Läs mera om vår syn på likställdhet (på finska).

... fertilitetsvård?

Bör vara lika tillgängligt för kvinnliga par, ensamstående kvinnor som för heteropar.

... flygskatter?

Bör tas i bruk för att minska på utsläppen från flygtrafiken.

... flyktingar?

Tröskeln för att erhålla asyl har varit mycket hög. Flyktingar bör bemötas humant och förfarandet vid asylansökan bör vara öppet. Läs mera (på finska): http://www.vihreat.fi/files/liitto/oikeuttajakohtuutta.pdf

... folkomröstningar?

Antalet riksomfattande och kommunala folkomröstningar bör utökas och resultaten från dem göras bindande.

... Förenta nationerna?

FN bör förstärkas för att organisationen ska kunna sköta sina utmanande uppgifter. Sammansättningen av säkerhetsrådet bör förnyas.

... kostnaderna för föräldraskap och föräldraledigheter?

Den nuvarande kostnadsfördelningen orsakar diskriminering av unga kvinnor på arbetsmarknaden. Kostnaderna för föräldraskap bör delas jämnt mellan alla arbetsgivare och systemet för familjeledighet förnyas så att både mammor och pappor reserveras en egen sex månader lång ledighet.

 

G

... genmanipulerade organismer?

Konsumenten ska alltid ha rätt att veta om hon/han äter genmanipulerade livsmedel. Genmanipulerade organismer får inte släppas ut i öppen omgivning om man inte kan påvisa att det inte medför några miljö- eller hälsorisker.

... globalisering?

Det finns ingen återvändo till det förflutna, men den globala ekonomin behöver rättvisare spelregler. Om inte förr så har finanskriserna visat att tiden för en oreglerad världshandel är över. För oss innebär globalisering att också ansvaret för den andra sträcker sig över nationsgränserna.

... grundinkomst?

Grundinkomsten är till för en var. Vi stöder införande av en grundinkomst som är ett bra sätt att förenkla socialskyddet och säkerställa att arbete alltid lönar sig.

 

I

... det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet?

Det är ett bra sätt att trygga inkomstnivån vid arbetslöshet. Villkoren för arbetsförhållandets längd bör minskas så att fler visstidsanställda kunde åtnjuta samma skydd.

... inkomstskillnader?

Inkomstskillnaderna bör minskas. Ett bra skattesystem är inte enbart inriktat på att få in skatter utan också på att minska inkomstskillnader och bära ansvar för miljön. Läs mera om vår linjedragning vad gäller skatter.

... invandrare?

Invandringspolitiken bör vara human och inriktad på konkreta problemlösningar. Invandrarna är inte en enhetlig grupp utan varje invandrare har sin egen historia.

 

J

... jämlikhet?

Jämlikheten är ännu inte genomförd i Finland. I arbetslivet bör man få lika lön för lika arbete. Vi drar upp våra riktlinjer vad gäller jämlikhet i vårt likställdhetsprogram (på finska).

 

K

... klimatförvandlingen?

klimatförvandlingen är den största utmaningen mänskligheten utsatts för. Det behövs målmedvetet och hårt arbete för att utsläppen ska kunna skäras ner. Vi arbetar för ett strängt klimatskydd både i hemlandet och internationellt.

... kommunsammanslagningar?

Det primära är att kommungränserna inte gör folks vardag svårare. De Gröna anser att man kan slå ihop kommuner om tryggandet av tjänster och en miljövänlig planering så kräver.

... konsumtion?

Vi kan inte fortsätta som hittills. Produktionen bör bli ekoeffektivare och konsumtionsmönstren omvandlas så att de tär mindre på naturen. Vi behöver mera tid och mindre skräp.

... kärnkraft?

De Gröna har enhälligt röstat emot principbesluten om kärnkraft både i regeringen och i riksdagen. Vi måste övergå till mer hållbara energiformer.
 

L

... landsbygden?

Alla bör oberoende av bostadsort ha rätt till service. Ren miljö är en attraktionsfaktor för landsbygden och den bör värnas om. Läs mera om vårt landsbygdsprogram (på finska).

... lantbruksstöden?

Inriktningen (EU:s) har varit att lösgöra lantbruksstöden från produktionen, vilket vi ansett vara bra. Miljöstöden måste ge mer, vi vill se konkret nytta av stöden till exempel i form av renare vatten i Östersjön.

... lokala avtal?

Lokala avtal håller på att bli vanligare. Förutsättningen för att det ska lyckas är jämlika förhandlingar och ett fungerande förtroendemannasystem.

 

M

... miljöskatter?

Miljöskatter är ett sätt att styra företag och konsumenter att bete sig mer ekologiskt ansvarsfullt. Vi behöver både en grön skattereform och minskade inkomstklyftor.

 

N

... Nato?

Finland bör inte ansöka om medlemskap i militäralliansen Nato. De Gröna är ett fredsparti.

... naturskyddet?

Att naturens mångfald utarmas är en enorm utmaning jämförbar med klimatförvandlingen, man bör ta itu med den med krafttag. Läs mera om våra målsättningar gällande naturskyddet (på finska).

 

O

... offentliga tjänster?

Vi månar om kvaliteten på tjänsterna. Det viktigaste vad gäller offentliga tjänster är inte hur de produceras utan hur de inverkar på människornas livskvalitet, miljön och den allmänna välmågan. Ansvaret för att tjänster står till buds bör ligga kvar hos kommunerna.

 

P

... pensioner?

Man bör se till att pensioner kan utbetalas också i framtiden. Vi stödde en indexbindning av folkpensionen. Grundpensionen (folkpension, garantipension el. likn.) bör räcka till att leva på utan att pensionären behöver söka andra stöd för att klara sitt dagliga liv.

... privatbilism?

Bilen är i många situationer ett nödvändigt transportmedel. I det gröna Finland skulle privatbilismen ändå se annorlunda ut än idag. En större andel av resorna skulle ske med kollektivtrafik, där det är möjligt, och bilarnas utsläpp skulle vara lägre.

... pälsdjursnäringen?

Pälsdjursnäringen bör av etiska skäl upphöra, och de som lägger ner sina pälsfarmer bör stödas för att hitta en ny utkomst eller utveckla ny produktion. Läs mera om våra riktlinjer vad gäller djur (på finska).

 

R

... rasism?

Vi godkänner inte någon form av rasism eller diskriminering. Integreringen av invandrare kan inte lyckas om invandrarna utestängs ur samhället.

 

S

... sexuella minoriteter?

Alla människor bör vara jämställda och ha lika möjligheter oberoende av sexuell inriktning. Vi driver en jämlik äktenskapslag.

... skatter?

Skatter behövs för att trygga välfärden, främja samhällelig rättvisa och styra företag och konsumenter att bete sig mer ekologiskt. Målsättningen för De Grönas linjedragning gällande skatter är att välfärdsstaten ska kunna finansieras även i framtiden.

... skattelättnader?

Vi är bekymrade över välfärdsstatens framtid. För att finansiera den bör skattesänkningarna på arbetsinkomsten kompenseras av höjda miljö- och energiskatter.

... skogsskyddet?

På grund av ekonomiskogarna håller många organismer på att dö ut. Metoderna inom skogsvården måste förnyas, ekonomiskogar återställas i ursprungligt skick och tillräckligt stora och enhetliga skogsarealer bör skyddas. Läs mera om vår linjedragning gällande skogen i Gröna diamanter (Vihreät timantit)-broschyren.

... snuttarbete?

Det bör minskas på omotiverade visstidsanställningar. Samtidigt bör man förbättra deras ställning som måste arbeta på visstidskontrakt.

... socialskyddet?

En grundutkomst hör till ett människovärdig liv. Socialskyddet bör förnyas så att det ger ett bättre skydd även åt snuttarbetare. Den grundinkomst som vi stöder är ett svar på problemen med att sammanjämka arbete och socialskydd.

... sopförbränning?

Vi stöder inte massiv förbränning av blandavfall. Mängden avfall bör minskas och återanvändningen ökas. Den mängd avfall som återstår kan utnyttjas som energi, men det bör göras till exempel genom förgasning.

... studiestödet?

Studiestödet bör bindas vid ett index som följer levnadskostnaderna för att de studerande verkligen ska kunna koncentrera sig på sina studier.

... sänkningen av matmomsen?

Det finns bättre metoder att förbättra de lågavlönades ställning.

 

T

... terminsavgifter?

Vi försvarar en avgiftsfri utbildning. Utbildningen bör vara avgiftsfri för alla ända från grundskola till högskola – och även för studerande som inte kommer från EU/ETA-området.

... tidsbundna arbetsförhållanden?

Omotiverade visstidsanställningar bör minskas på. Samtidigt bör man förbättra deras ställning som måste arbeta på visstidskontrakt.

... torvbränning?

Torvbränningen bör minskas på och det lyckas bäst genom att öka användningen av ved och annan förnybar energi i våra nuvarande torvkraftverk.

... trepartsförhandlingar?

De är viktiga, men skomakaren ska förbli vid sin läst. De nuvarande trepartsförhandlingarna rör frågor som inte kan avgränsas till enbart arbetsmarknadsfrågor.

... trängselavgifter?

Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen och de erhållna medlen styras till att förbättra kollektivtrafiken. ViSio har skapat en egen modell för i bruk tagande av trängselavgifter.

 

U

... urangruvor?

Vi vill inte ha urangruvor i Finland. Användningen av kärnkraft i energiproduktionen måste minskas.

... utkomststöd?

Utkomststödet behövs för att lappa de hål som uppstår efter inkomstöverföringarna. Utkomstödets grunddel bör utbetalas av FPA istället för av kommunernas socialbyråer. Det skulle göra det enklare att söka stödet och socialskyddet skulle bli mer heltäckande.

... utsläppshandel?

Utsläppshandel är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen. Utsläppsrätterna borde auktioneras och inte delas ut gratis.

... utvecklingsbiståndet?

Finland bör höja sitt bistånd till 0,7 procent av BNP, vilket FN föreslår. Och till 1 procent inom 2015 i likhet med de övriga nordiska länderna. Finland bör vara ett exempel på hur man med hjälp av påtryckning av de rika länderna kan åtgärda den värsta fattigdomen och garantera alla barn möjlighet till skolgång.

... utvidgningen av Europeiska unionen?

Vi har varit aktiva när det gällt att främja utvidgningen. Unionen bör enligt sitt grundfördrag vara öppen för alla europeiska länder som förverkligar frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och följer principerna för rättsstaten.

 

V

... vargar?

De stora rovdjuren är en del av den finländska naturen och man bör värna om deras levnadsmöjligheter. De skador rovdjuren orsakar bör dock minskas på.

... vindkraft?

Det bör satsas klart mer på vindkraft än idag. Finland är i jämförelse med det övriga Europa ett u-land vad gäller vindkraft. Mer uppgifter om potentialen i vindkraft hittar du i Modell för grön tillväxt.

 

Ö

... Östersjön?

Östersjön är världens mest förorenade hav. För att rädda Östersjön måste alla utsläpp minskas. I Finland bör till exempel kriterierna för jordbrukets miljöstöd göras strängare.
 

Jaa sivu: