De Grönas politiska program 2023-2027

De Grönas politiska program

Godkänt på partimötet 22.5.2022

Inledning

De Gröna söker tillsammans svar på dagens och morgondagens utmaningar. Vi behöver lösningar i format som passar såväl den enskilda människan som hela mänskligheten. Globala händelser får följder som överskrider statsgränserna. De Gröna främjar en hållbar framtid genom att modigt styra världen i en riktning som står i samklang med våra gemensamma värderingar.

Finland har ett flertal styrkor som hjälper oss också i vår tid. Vi har en i internationellt perspektiv stabil välfärdsstat, en levande demokrati, en hållbar ekonomi och en fungerande jämlikhet, som sammantagna skyddar oss för en mängd stötar. För ett litet land som Finland är ett tätt samarbete på europeisk och internationell nivå ett livsvillkor.

Finland, Europa och världen har råkat ut för en kris efter en annan. De barn som fötts vid millennieskiftet har under hela sin tillvaro hittills fått uppleva stora omvälvningar, från eurokris till pandemi och krig.

Trots att nya kriser uppenbarat sig har de gamla inte försvunnit någonstans. Vår planets bärkraft prövas fortfarande av klimatkrisen, den biologiska mångfalden är hotad och naturresurserna krymper. Våra samhällen dras med problem som ojämlikhet och missämja.

Mitt i detta tumult behövs det ändå ett nytt slags uthållighet, det vill säga krisuthållighet. Vi ska värna om Finlands traditionellt starka sidor, men samtidigt måste vi klara av att förnya oss.

Vi är redo att förnya samhällets strukturer och verksamhetsformer. Vi fattar våra beslut på basis av forskning och verifierad kunskap, på basis av starka värderingar, och vi lyssnar på vad folk har att säga. När omständigheterna omkring oss förändras eller om vi nås av ny kunskap så tvekar vi inte att omvärdera våra ståndpunkter.

De gröna lösningarna är särskilt aktuella idag. Värmepumpar och vindkraft hjälper Finland att lösgöra sig från fossilberoendet med dess ryska förtecken. En högklassig utbildning är den bästa medicinen mot främmande makters påverkningsförsök. Man har över partigränserna börjat förstå att människor som flyr undan krig behöver hjälp. Allt fler ser värdet i högklassiga mentalvårdstjänster.

Det politiska programmet speglar de saker vi vill främja under valperioden 2023–27. Det är baserat på vårt principprogram, som i sin tur speglar de gröna värdena och målsättningarna på lång sikt. Det politiska programmet skapar grunden för riksdagsvalprogrammet och för regeringsförhandlingarna.

Vårt uppdrag kan indelas i sju olika helheter. Vi vill:

 1. stoppa utarmningen av naturen, bygga ett klimatpositivt Finland och övergå till en cirkulär ekonomi;
 2. utveckla välfärdstjänsterna, minska på fattigdomen och förstärka tryggheten i alla situationer;
 3. göra ekonomin starkare och hållbarare, förbättra sysselsättningen och göra arbetslivet smidigare i olika livssituationer;
 4. förbättra utbildningen på alla nivåer, förstärka folks möjligheter att delta, och satsa på kultur;
 5. främja jämställdhet och likställdhet samt förstärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna;
 6. stöda städernas och olika områdens livskraft, göra resorna och maten hållbar samt förbättra djurens rättigheter; och
 7. fördjupa det europeiska och globala samarbetet, trygga Finlands säkerhet och främja skapandet av en mer stabil värld

I en demokrati baseras besluten på att olika åsikter möts och jämkas samman. Förverkligandet av De Grönas program påverkas också av den ekonomiska situation som råder för tillfället, många av programmets punkter tar flera valperioder att genomföra.

Vi vill inte lämna en ekologisk, ekonomisk eller välfärdsskuld till kommande generationer. Samhället måste i god tid förbereda sig inför tydliga utvecklingstrender, sådana som att befolkningen åldras och urbaniseringen fortskrider.

Också då det stormar måste vi se till att alla hänger med. Därför vill vi garantera att omställningen i samhället genomförs rättvist och tryggt så att ingen hamnar på efterkälken.

De Gröna vill vara ett parti för hela Finland. Var och en kan vara en del av lösningen. För att bygga ett hållbart Finland behövs ett lag med över fem miljoner människor.

Alla behövs, och alla är välkomna. Tillsammans ska vi märka ut stigen mot framtiden så den istället för hot erbjuder hopp.

 

En livskraftig natur och ett stabilt klimat

Vi värnar om naturens mångfald och skyddar miljön

Människan utgör en del av naturen och är totalt beroende av den. Naturens mångfald har också ett egenvärde och det är vår uppgift att se till att naturen kan blomstra. Därför måste utarmningen stoppas. De Gröna vill skydda vårt lands naturliga skogar, kärr och vattendrag. Den natur som förstörts och försvagats måste återställas och naturen bör bli en mer betydande faktor också i städerna. Skyddet av miljön måste bli avgörande i all mänsklig verksamhet, till exempel inom byggande och i samband med gruvprojekt. Ren luft och rent vatten är värdefulla naturresurser, som vi bör värna om tillsammans.

Vi utvidgar naturskyddet märkbart och räddar de naturliga skogarna, kärren och vattendragen.

 • Vi skyddar i enlighet med internationella förpliktelser stegvis och i varierande grad minst 30 procent av våra mark- och vattenområden så att skyddet fördelar sig jämnt mellan de olika delarna av landet och livsmiljöerna.
 • Vi fäster i skyddssammanhang särskild vikt vid statens och kommunens markområden, områden som befinner sig i naturligt tillstånd och områden som kan jämföras med dem samt skapar förbindelser mellan de skyddade områdena. Vi skyddar alla gamla skogar på statens mark.
 • Vi grundar nya national- och naturparker samt utvidgar de gamla.
 • Vi minst fördubblar finansieringen av naturskyddet.
 • Vi återställer naturen i synnerhet i närheten av de nuvarande skyddsområdena och utvidgar vården av traditionella miljöer.

Vi förbättrar skyddet av utrotningshotade arter

 • Vi förbjuder fångstmetoder som utgör en fara för Saimenvikaren på Saimenvikarens utbredningsområde.
 • Vi förbjuder fiske och jakt på utrotningshotade arter.
 • Vi begränsar skogsavverkningen under häckningsperioder på hotade fågelarters häckningsområden.
 • Vi återställer beståndet av vandringsfiskar genom att uppdatera vattenkraftbolagens miljö- och fiskerinäringsplikter samt genom att riva de mest skadliga dammarna utan att orimligt mycket minska på elproduktionen, vilket låter sig göras också genom att utnyttja möjligheterna till ägandestyrning.

Vi skyddar naturen och förbättra trivseln i städerna

 • Vi ökar grönskan i städerna genom att ställa upp målsättningar för natur i bebyggd miljö.
 • Vi främjar den naturenliga vården av städernas skogar och grönområden.
 • Vi stöder bruket av grönkvoter och andra verktyg för hållbart planerande i kommunerna.
 • Vi ökar finansieringen för att kunna upprätthålla nätet av vandringsleder och för att lösa in skyddszoner.

Vi förstärker miljöförvaltningen och -rätten

 • Vi stiftar en naturlag som är jämförbar med klimatlagen, där vi ställer upp bindande målsättningar för förbättring av naturens mångfald och förstärker naturpanelens ställning.
 • Vi förbättrar medborgarnas möjligheter att ingripa då miljöns tillstånd försämras genom att inkludera miljöskador i lagen om grupptalan.
 • Vi grundar en enhet inom polisen med uppgift att koncentrera sig på miljöbrott. Vi bekämpar också effektivt olagligt fiske och olaglig jakt.
 • Vi koncentrerar övervakningen som hör ihop med miljön och lovprocesserna till ett rikstäckande ämbetsverk för att garantera en likställd behandling överallt i landet. Vi förbättrar dessutom kompetensen hos dem som handhar lovprocesserna och minskar på byråkratin.

Vi utnyttjar ekonomisk styrning med avsikt att stärka naturkapitalet

 • Vi utvärderar de statliga investeringarnas och stödens klimat- och miljöpåverkan. Vi ska inte finansiera projekt som orsakar betydande skada på miljön eller klimatet.
 • Vi upphör med stöd som är skadliga för miljön såsom stödet till utdikning av kärr.
 • Vi finansierar klimat- och naturarbetet som utförs inom kommuner och områden samt arbetet med den cirkulära ekonomin.
 • Vi tar i bruk en ekologisk kompensation, det vill säga en skyldighet att kompensera för försvagade naturvärden genom att skydda eller återställa natur i sådana fall där skador inte kan förhindras och där man behöver ett undantagstillstånd i enlighet med naturskyddslagen.
 • Vi breddar samfundens donationsavdrag att förutom vetenskap, konst och kultur även omfatta naturskydd.

Vi förstärker gruvlagen så att den skyddar naturen och tryggar de lokala invånarnas rättigheter

 • Vi avgränsar alla värdefulla naturområden, kulturmiljöer och vattenområden så att de inte berörs av gruvverksamhet.
 • Vi förutsätter att sametinget beslutar om de gruvor som befinner sig på samernas hembygdsområden.
 • Vid prövning av gruvtillstånd och tillstånd för malmletning beaktar vi verksamhetens inverkan på andra näringar, på rekreation och boende.

Vi förbättrar vattenskyddet

 • Vi utvidgar de marina nationalparkerna och etablerar nya så att alla naturtyper på det öppna havet och vid kusterna är välrepresenterade.
 • Vi förpliktar de fartyg som rör sig på Östersjön att tömma sitt avfallsvatten i för ändamålet avsedda stationer till lands.
 • Vi vidtar preventiva åtgärder för att förhindra kemikalier och mikroplaster att hamna i vattendragen.
 • Vi skärper kraven för gruvbolagen för att förhindra att skadliga ämnen rinner ut i miljön.

Vi gör omställningen till ett klimatpositivt Finland rättvis och ökar energiproduktionen så vi blir självförsörjande

Det är bråttom att ta itu med klimatkrisen och minska på fossilberoendet. Finland har redan lyckats minska på sina utsläpp, men mycket återstår ännu att göra. Därför bör vi påskynda övergången till en klimatpositiv ekonomi och se till att övergången är rättvis. De Gröna vill så snabbt som möjligt frigöra Finland från fossila importerade drivmedel genom att intensifiera investeringarna i inhemsk och hållbar energi, i energisparåtgärder samt energieffektivitet. De olägenheter som orsakas klimatet bör synas i priset för verksamheten i enlighet med principen att nedsmutsaren betalar. Vi knyter samtidigt samman jämlikhetsaspekter med klimatarbetet och stöder medborgarnas hållbara val så att var och en har möjlighet att leva hållbart oberoende av exempelvis ifrågavarandes ekonomiska ställning eller bostadsort. Vi väljer effektiva och hållbara klimatlösningar som skapar export och arbetsplatser.

Vi stärker Finlands klimatmålsättningar och försnabbar klimatarbetet

 • Vi utsträcker målsättningen att göra Finland kolneutralt senast 2035 till att också gälla de utsläpp som finländarnas konsumtion orsakar annorstädes och ställer upp kvantitativa målsättningar för kolsänkorna. Vi utlyser ett klimatnödläge.
 • Vi förstorar Finlands koldioxidhandavtryck, det vill säga den positiva klimatpåverkan utanför vårt lands gränser som åstadkoms genom att vi försnabbar exporten av klimatlösningar och stöder de fattiga ländernas klimatarbete.
 • Vi främjar teknologier som binder kol och återanvänder kol som råvara genom att ställa upp egna målsättningar för negativa utsläpp och teknologisk kolbindning. Vi konkurrensutsätter lösningar genom öppen auktion.
 • I klimatarbetet betonar vi naturbaserade lösningar som bekämpar utarmningen av naturen såsom återställande av kärr.
 • Vi skapar en marknad för frivillig utsläppskompensation genom att lagstiftningsvägen ange tydliga spelregler för en sådan marknad.

Vi värnar om att omställningen är rättvis för var och en genom att se till att alla människogrupper bemöts rättvist.

 • Vi fortsätter och utökar vid behov nuvarande stöd samt erbjuder energisjälvförsörjningslån för energireparationer i hemmen, för avstående från oljeuppvärmning och främjar rörlighet som orsakar låga utsläpp.
 • Vi anslår en separat energipeng för låginkomsttagare och folk som bor på landsbygden, och inte har möjligheter att omedelbart ta i bruk lågutsläppslösningar i situationer då kostnaderna för energi och resor plötsligt stiger brant.
 • Vi grundar en representativ medborgarpanel som med stöd av experter skapar förslag till rättvisa klimatåtgärder och bidrar till att göra klimatarbetet mer accepterat.

Vi stärker energisäkerheten och försnabbar energiomställningen

 • Vi gör upp ett nationellt program för att stärka energisjälvförsörjningen och göra det möjligt att snabbt avstå från energiimporten från Ryssland.
 • Vi söker en lösning på försvarsmaktens radarproblem utan att riskera Finlands säkerhet så att vi kan bygga ut vindkraften på ett mer jämnt fördelat sätt i olika delar av landet.
 • Genom investeringsstöd och en försnabbad avskrivning av företagens energiinvesteringar skapar vi lösningar inom värmeproduktionen som inte är baserade på förbränning, lösningar som inbegriper lagring av energi, byggandet av nät för överföring av el och väte samt en teknologineutral flexibilitet i energikonsumtionen.
 • Vi försnabbar ökningen av sol- och vindkraft genom att underlätta kopplingen till elnätet och göra lovprocesserna smidigare.

Vi värnar om kärnkraftssäkerheten eftersom en hållbar energipalett inbegriper kärnkraft.

 • Vi ersätter det säkerhetspolitiskt odugliga Fennovoima-projektet genom att bygga ut motsvarade mängd stabil, utsläppsfri basproduktion.
 • Vi beviljar Finlands nuvarande kärnreaktorer tillstånd att fortsätta elproduktionen om Strålsäkerhetscentralen uppskattar att den fortsatta verksamheten är trygg.
 • Vi förnyar kärnenergilagen och gör speciellt regleringen av små kärnreaktorer smidigare utan att tumma på säkerheten.

Vi övergår till cirkulär ekonomi och sänker konsumtionen av naturresurser till en rimlig nivå

I en cirkulär ekonomi använder man naturresurser effektivt och sparsamt genom att se till att alla material är i användning så länge som möjligt. Varor och råvaror delas, hyrs, repareras och omformas. De Gröna vill ta potentialen i den cirkulära ekonomin i bruk för att skapa välstånd och lösa hållbarhetskrisen som beror på överkonsumtion. När vi främjar den cirkulära ekonomin ska vi använda oss av ekonomiska styrmedel, innovationer och av marknaden. Samtidigt skapar vi nya näringsgrenar och arbetsplatser. I takt med förnyelsen kan vi bygga ett samhälle, där vi har mera tid och mindre prylar och skräp.

Vi förbättrar materialeffektiviteten och minskar på förbrukningen av naturresurser

 • Vi sätter upp som mål att halvera förbrukningen av jungfruliga naturresurser i Finland senast 2035.
 • Vi främjar den cirkulära ekonomins affärsmodeller såsom delningsekonomin och produkt som tjänst-modellen.
 • Vi avlägsnar hinder som försvårar återanvändningen av byggmaterial och cirkulationen av rivningsavfall.
 • Vi förutsätter längre livslängd och bättre reparationsmöjligheter av våra byggnader. Vi begränsar användningen av icke-förnybara material och material som är skadliga för miljön inom byggandet. Vi gör det lättare att ändra användningsändamålet för byggnader som står tomma.
 • Vi ökar finansieringen av forskningen kring cirkulär ekonomi, utvecklar den och främjar exporten.

Vi främjar effektiva åtgärder för cirkulär ekonomi inom EU

 • Vi gör det lättare att återvinna avfall och återanvända det som råvara.
 • Vi främjar arbetet att förplikta tillverkare att göra produkterna långlivade och möjliga att reparera. Vi breddar tillverkarnas och importörernas skyldighet att återvinna produkter som tas ur bruk.
 • Vi inför en skyldighet att ersätta minst 30 procent av den fossila plasten senast 2030.

Vi tar i bruk ekonomisk styrning för att främja den cirkulära ekonomin

 • Vi sänker mervärdesskatten på reparationstjänster till 10 procent.
 • Vi höjer avfallsskatten på soptippsavfall och utvidgar den till att omfatta allt soptippsavfall som kunde utnyttjas på annat håll.
 • Vi tar i bruk skatter som dämpar konsumtionen av naturresurser, till exempel för jordmaterial och engångsprodukter.
 • I samarbete med olika aktörer i branschen gör vi upp branschbundna vägkartor för en cirkulär ekonomi.

Människor som mår bra

Vi stöder barnens, ungdomarnas och familjernas välmåga

I ett barn- och familjevänligt Finland ser vi till att barnens rättigheter uppfylls och stöder familjer i olika situationer redan före barnet har fötts. Satsningarna på barnens och familjernas välmående är viktiga för att minska skillnaderna i välfärd och hälsa. De Gröna vill att man tar tag i utmaningarna redan i ett tidigt skede och snabbt erbjuder hjälp. Vi vill trygga ett sömlöst samarbete mellan välfärdsområdena och kommunerna. Vi vill också säkra att tjänsterna beaktar familjernas mångfald och stöder folk att skaffa det antal barn de själva önskar. Var och en är förtjänt av en god barndom och ungdom.

Vi stöder föräldraskapet och barnfamiljerna i deras vardag

 • Vi ökar hemtjänsten till de familjer som är i behov av stöd och gör det lätt att ansöka om tjänsten.
 • Vi utvecklar rådgivningen så att den ännu bättre än tidigare stöder familjerna i deras vardag. Vi bemöter papporna och barnets övriga vårdare som jämbördiga föräldrar.
 • Vi utökar familjecentralernas tjänsteutbud med tonårsrådgivning, det vill säga stödtjänster till pubertetsungdomars föräldrar och familjer.

Vi stöder folk att förverkliga sina drömmar om att skaffa barn

 • Genom lagstiftning och finansiering säkrar vi en heltäckande och likställd tillgång till fruktbarhetsbehandlingar.
 • Vi instiftar en etiskt hållbar, icke-diskriminerande och icke-kommersiell lag om surrogatmoderskap.
 • Vi säkerställer tillgången till hälsotjänster för reproduktiv hälsa.

Vi ser till att barnens rättigheter förverkligas

 • Vi främjar barnbudgeteringen i kommunerna och välfärdsområdena samt utvärderingen av inverkan på barnen inom allt beslutsfattande.
 • Vi förnyar barnskyddslagen på ett heltäckande sätt så att barnets intresse säkerställs. Vi minskar behovet av surrogatvård genom preventiva lågtröskel-tjänster och genom lättare tjänster inom den öppna vården. Vi ser till att barnens och de ungas mänskliga rättigheter uppfylls på barnskyddsanstalterna.
 • Inom barnskyddet satsar vi i synnerhet på tjänster som hjälper barn och unga som kämpar med missbruksproblem, kriminalitet och aggressivitet.

Vi bekämpar marginaliseringen av unga och förstärker deras möjligheter till deltagande

 • Vi utreder vilken inverkan Coronapandemitiden hade på de ungas välmående och inlärningsskillnader. Vi startar ett flerårigt och tvärvetenskapligt program för att återställa de ungas välmående till nivån före Coronapandemin.
 • Vi samlar tjänsterna för de unga till ett ställe, där personer under 30 år får kostnadsfri hjälp och kostnadsfritt stöd till exempel för att kunna studera, sysselsätta sig och hitta en bostad. Vi utnyttjar till exempel Ohjaamo-modellen som är i bruk i hela landet. Vi garanterar den verksamheten tillräckliga resurser.
 • Vi utökar de ungas deltagande inom beslutsfattandet på alla nivåer genom att till exempel utnyttja ungdomsfullmäktige, elev- och studentkårer och andra ur ungdomarnas synvinkel naturliga kanaler. Vi ger den representant som ungdomsfullmäktige utser röst- och närvarorätt i kommunernas och välfärdsområdenas fullmäktige, styrelser och nämnder samt rätt att komma med initiativ i fullmäktige.
 • Vi stöder de ungas självständigblivande och studier i ekonomifärdigheter genom att styra 25 procent av det barnbidrag som betalas till vårdnadsinnehavaren till en ungdomspeng för 15–16-åringar.

Vi tar hänsyn till familjernas mångfald när det handlar om förmåner och tjänster som är bundna till föräldraskapet

 • Vi ger barnet rätt till fler än två rättsliga föräldrar.
 • Vi utvecklar tjänsterna för att hjälpa barnfamiljer inom vilka det inträffat en skilsmässa och förstärker förlikningens roll i familjefrågor. Vi stöder ett jämlikt turvist föräldraskap genom att göra det möjligt för barnet att ha två jämbördiga adresser och genom att betala ut barnbidraget jämnt mellan vårdnadsinnehavarna på basis av egen anmälan.
 • Vi höjer ensamförsörjarnas tilläggsdel i basutkomststödet.
 • Vi beviljar alla föräldrar som varit med om sitt minderåriga barns död rätt till en sorgeledighet.

Vi utvecklar social- och hälsovårdstjänsterna samt förstärker folks möjligheter till deltagande

Till den finländska välfärdsstatens löften hör att människor får en human och effektiv hälsovård oberoende av sin livssituation och bostadsort. Hälso- och välfärdsskillnaderna bland finländarna har dock vuxit. Vi Gröna vill vända den riktningen. Det görs framför allt genom att förbättra de offentliga tjänsterna på basnivå så att ingen riskerar att gå miste om dem. För att använda finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna effektivt och för att säkerställa en likställd tillgänglighet måste tyngdpunkten läggas på förebyggande åtgärder och på främjande av hälsa och välfärd. Det är skäl att ta den mentala hälsan på lika stort allvar som den fysiska hälsan. Vi anstränger oss också för att komma åt de grundläggande orsakerna till problem med den mentala hälsan och göra samhället mindre prestationsinriktat.

Vi hjälper folk att tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, förebygga sjukdomar och främja en tidig diagnosticering

 • Vi förbättrar lågtröskelhälsotjänsterna och ökar samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna och motions- och kulturtjänsterna.
 • Vi utvecklar modeller för tidigt ingripande med hjälp av vilka vi kan förhindra problem från att hopa sig och tjänstebehovet från att öka.
 • Vi tar i bruk egenläkarmodeller och hälsovårdscentralmodeller som visat sig goda och effektiva och som man inte behöver köa till samt mentalhälsopunkter med låg tröskel.
 • Vi utökar vårdgarantin med en rehabiliteringsgaranti som definierar tidsfristen inom vilken man bör få tillgång till rehabilitering.

Vi åtgärdar personalbristen inom social- och hälsovårdsbranschen och stöder anhörigvårdarna

 • Vi förbättrar social- och hälsovårdsbranschens attraktionskraft genom att förutom att förbättra lönerna utveckla arbetsförhållandena. Det gör vi genom att förbättra arbetstagarnas påverkningsmöjligheter och genom att satsa på kompetens och god ledarskapskultur.
 • I takt med behovet utökar vi social- och hälsovårdsbranschens utbildningsplatser och ökar rekryteringen av utländsk arbetskraft samtidigt som vi beaktar språkkraven.
 • Vi beaktar barnens och de unga familjernas olika utgångspunkter när vi stöder anhörigvården.
 • Vi höjer minimivårdstödet inom anhörigvården och överför utbetalningen av det till FPA.
 • Vi skapar en nationell strategi för utveckling av anhörigvården.

Vi använder finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna effektivt

 • Vi ger välfärdsområdena beskattningsrätt för att säkerställa deras autonomi och förstärker finansieringen för sporra till förebyggande åtgärder.
 • Vi avskaffar multikanalfinansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna, vi minskar alltså på antalet instanser som är med och finansierar tjänsterna. På så vis ökar vi systemets effektivitet och uppmuntrar till minskade kostnader.
 • Vi kompletterar det offentliga tjänsteutbudet med tjänster från den privata och den tredje sektorn.
 • Vi utsträcker valfriheten inom hälsotjänsterna till att omfatta digitala hälso- och socialvårdstjänster. Vi bygger de digitala social- och hälsovårdstjänsterna så de blir kompatibla och kan utnyttjas inom flera välfärdsområden.
 • Vi förstärker övervakningen så att vi kan trygga kvaliteten på tjänsterna.

Vi genomför terapigarantin och skapar lågtröskeltjänster för mental hälsa på basnivå i hela Finland.

 • Vi utökar resurserna inom hela kedjan av tjänster för mental hälsa och missbruksvård från basnivå till specialsjukvård och tar dessutom de närstående i beaktande i vården.
 • Vi gör psykoterapiutbildningen kostnadsfri och säkerställer att det finns tillräckligt yrkeskunniga inom området.
 • Vi utvecklar verksamhetsmodellen för en mentalhälsoambulans med avsikt att stöda primärvården och socialjouren.
 • Vi säkerställer att bruk av rusmedel inte hindrar någon från att få hjälp med sina mentala problem.

Vi tryggar en human vård av de äldre och stöder hemmaboendet

 • Vi garanterar en human vård och omsorg inom anstaltsvården för dem som är i behov av sådan. Vi granskar kriterierna för möjlighet till dygnetruntvård individuellt och beaktar också psykiska faktorer såsom otrygghet och störningar i den mentala hälsan.
 • Vi stöder hemmaboendet genom att ge tillgång till omsorgs-, stöd- och trygghetstjänster i hemmet. Vi stöder möjligheterna att göra hemmen hinderfria och utöka familjevården.
 • Vi garanterar var och en rätt till tillräcklig smärtlindring och god vård både under sjukdomsperioder och under livets sista stunder. Vi utvecklar personalens kompetens inom terminalvården och den palliativa vården och ökar kunskapen om döden och hur man bemöter den.

Vi tryggar de handikappades möjligheter till ett självständigt liv, delaktighet i samhället och rätten att bestämma i ärenden som berör dem själva.

 • Vi stöder ett boende som står i samklang med de egna behoven. Vi tryggar den handikappades möjligheter att välja var och med vem hen vill bo.
 • Vi bör lära oss upptäcka vanvård av handikappade och begränsande av deras självbestämmanderätt bättre än hittills och ingripa vid överträdelser.
 • Vi ökar de handikappades medvetenhet om deras egna rättigheter.
 • Vi instiftar en lag om handikappservice och rätt till självbestämmande som respekterar FN:s handikappfördrag.

Vi förbättrar sexual- och reproduktionshälsan

 • Genom lagstiftning möjliggör vi tillgång till abort ända till 18 graviditetsveckan vid eget beslut därom.
 • Vi sänker åldersgränsen för frivillig sterilisering till 18 år.
 • För unga under 25 år tar vi i bruk avgiftsfri prevention som omfattar alla moderna preventivmedel.
 • Vi säkerställer att alla oberoende av kön har tillgång till högklassig fertilitetsrådgivning och sexualhälsotjänster.
 • Vi sänker mervärdesskatten på mensskydd och erbjuder kostnadsfria preventivmedel i skolor och på hälsocentraler.

Vi avskaffar bostadslösheten senast 2027

 • Vi minskar på långtidsbostadslösheten genom boenderådgivning och genom att fortsätta med Bostad först-modellen.
 • Vi ökar antalet krisplatser i härbärgen som är öppna dygnet runt i hela Finland.

Vi minskar missbruks- och penningspelskadorna och sänker tröskeln för att söka hjälp

 • Vi ökar tjänsterna inom missbrukarvården och gör det så lätt som möjligt att söka vård.
 • Vi möjliggör genom lagstiftning trygga, övervakade användarrum för drogberoende för att minska överdoseringsfallen och bruket av droger i offentliga utrymmen, och erbjuder hjälp mot problem med drogmissbruk.
 • Vi minskar problemen som orsakas av olagliga droger genom att slopa straffen för enskilda människors droganvändning samt för anskaffning, innehav och odling för eget behov.
 • Vi förhindrar genom cannabisreglering att droganvändarnas problem fördjupas, och minskar på brottsligheten och den grå ekonomin. Genom att ta exempel av erfarenheterna i Tyskland inleder vi legaliseringen av cannabis, regleringen av marknaden och förbereder taxeringen av cannabis.
 • Vi säkerställer tillgången på lagliga cannabisbaserade läkemedel och läkarnas professionella autonomi när det handlar om att ordinera läkemedel.
 • Vi flyttar penningspelautomaterna till särskilda spelsalar eller kasinon utan en lång övergångsperiod.

Vi förstärker patienternas möjlighet till deltagande i sin egen vård

 • Vi tar i bruk patient- och kundråd inom social- och hälsovårdstjänsterna och utnyttjar erfarenhetsaktörernas kompetens inom beslutsfattandet.
 • Vi tar i bruk en personlig budgetering inom socialtjänsterna.
 • Vi ser till att långtidssjuka, handikappade och andra som behöver en stor mängd social- och hälsovårdstjänster i sin vardag ges rätt till en tjänsterådgivare som hjälper till med ansökningar och användning av tjänsterna.
 • Vi ökar människors självbestämmanderätt över vården i livets slutskede samt stiftar en lag som tillåter eutanasi.

Läs mera i De Grönas äldrepolitiska program (2020)

Vi minskar på fattigdomen och tar steg mot en basinkomst

För De Gröna är en minskning av fattigdomen en av de viktigaste politiska uppgifterna. Hur jämnt välmågan är fördelad och hur de mest utsatta människorna bemöts är ett sätt att mäta hur väl vår välfärdsstat har lyckats. Socialskyddets uppgift är att lyfta folk ur deras fattigdom och fungera som ett skyddsnät när livssituationen snabbt förändras. Den basinkomst vi redan länge har propagerat för skulle lösa många av problemen som uppstår när man jämkar mellan bidragsfällor och förmåner. En garantiinkomst och automatisering av förmånerna skulle vara ett steg mot en basinkomst. Vår målsättning är att på nytt göra utkomststödet till ett på riktigt tillfälligt och sista stöd.

Vi tar steg i riktning mot en basinkomst

 • Vi tar som första steg i bruk en garantiinkomst på 200 euro som är förpliktelselös och skattefri för alla fullvuxna som omfattas av det finländska socialskyddet. Förvärvsinkomster samt en del av de primära förmånerna skulle minska på garantiinkomsten, vilket innebär att en garantiinkomst skulle gynna låginkomsttagare men inte tillkomma personer som inte behöver inkomsten.
 • Vi genomför ett omfattande basinkomstförsök. Förutom arbetslösa

arbetssökande inkluderar vi en bred grupp människor som befinner sig i olika livssituationer och laborerar även med beskattningen i försöket.

 • Vi förenhetligar förmånerna och utbetalningen av dem. Vi automatiserar beslutsfattandet kring stöd som inte behöver prövning och frigör på så sätt personal från förmånsbehandlingen så de kan koncentrera sig på att hjälpa folk.

Vi minskar på fattigdomen genom snabbverkande åtgärder

 • Vi höjer grundtrygghetsbeloppet med 50 euro i månaden.
 • Vi genomför en serie reparationer av utkomststödet så att utkomststödkundernas rättsskydd stärks och förmånen beviljas mer jämlikt och rättvist än tidigare.
 • Vi slopar kopplingen mellan grundtrygghet och utkomstskydd så att förbättringarna av grundtryggheten bara riktas till dem som är beroende av den.
 • Vi sänker kundavgifterna inom social- och hälsovårdstjänsterna och tar i bruk ett gemensamt betalningstak för hälsoutgifter.
 • Vi binder barnbidraget till folkpensionsindexet och återknyter det allmänna bostadsbidraget till hyresnivåindexet så att förmånerna följer kostnadsnivån.
 • Vi beviljar smidigare socialskydd på basis av hälsa och verksamhetsförmåga också då krämpan inte är klart diagnosticerad.

Vi förebygger överskuldsättning och underlättar den skuldsattas situation

 • Vi utvidgar den sociala kreditbeviljningen att gälla i hela landet, det vill säga beviljar lån till mindre bemedlade för att skapa stabilitet i ekonomin ifall man till exempel hamnat i en skuldspiral.
 • Vi höjer utmätningens skyddsdel så att den skuldsatta efter att inkomsten mätts ut har minst 900 euro i månaden att leva på. Vi binder avräkningen av utmätningen primärt till kapitalet och först sekundärt till räntor och inkassoavgifter.
 • Vi förkortar tiden för när den utmätta skulden slutligen förfaller och förnyar skuldsaneringsmodellen och gör den lättillgängligare.

Läs mera om De Grönas socialskyddsprogram (2022)

Vi skapar en likställd pensions- och utkomsttrygghet för alla former av arbete

Det nuvarande inkomstrelaterade arbetslöshetsstödet försätter löntagarna i en ojämlik situation beroende på huruvida de hör till arbetslöshetskassan. Förtjänstskyddet finansieras ändå huvudsakligen genom den arbetslöshetsförsäkringspremie som alla löntagare betalar. Problemet bör åtgärdas genom att bevilja alla inkomsttagare förtjänstskydd om ansökan föregås av en arbetslöshetsperiod som uppfyller arbetsnärvarovillkoren. Vi vill också värna om pensionssystemets hållbarhet och rättvisan i systemet.

Vi förnyar förtjänstskyddet och gör det mer sporrande och rättvist

 • Vi graderar längden på det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet så att man också med en kortare arbetsnärvaro än idag får ett kortvarigt förtjänstskydd.
 • Vi kopplar längden på utkomstskyddet till konjunkturväxlingen på arbetsmarknaden. Under en lågkonjunktur med svår sysselsättningssituation kan förtjänstskyddet betalas ut under en längre tid, medan tiden under en högkonjunktur i sin tur kunde vara kortare än idag.
 • Vi skapar inom FPA en förtjänstdagpeng för arbetslösa som betalas ut till dem som inte hör till arbetslöshetskassan.
 • Vi lägger ett rimligt månatligt tak för socialskyddsförmåner som fullt ut ersätter förluster i utkomst såsom smittbärarpenningen.

Vi möjliggör intjäning av förtjänstskydd och pension oberoende av arbetets art.

 • Vi förnyar det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet så att alla skattepliktiga förvärvsinkomster intjänar skydd oberoende av om man är arbetstagare eller företagare.
 • Vi övergår till en enhetlig pensionsförsäkring som intjänas på alla skattepliktiga förvärvsinkomster inklusive lönearbete och företagarverksamhet.

Vi värnar om pensionssystemets hållbarhet samt rättvisan mellan olika generationer och kön.

 • Vi höjer pensionsavgiften måttligt i god tid så att vi slipper en kraftig förhöjning av den i framtiden. Vi stabiliserar kostnaderna för förhöjningen för nationalekonomin genom att höja beskattningen av arbetspensionerna eller genom att minska skatteavdragen som är knutna till dem.
 • Vi tar i bruk en stabiliseringsmekanism för arbetspensionsavgiften, vilken automatiskt binder nivån på betalningarna till exempelvis befolkningsstrukturen och förändringar i pensionsintäkterna.
 • Vi slopar den undre gränsen på 18 år för pensionsintjäning.
 • Vi sporrar dem som åtnjuter inkomstbegränsad pension till arbete genom att ersätta inkomstgränserna med en modell där de arbetsinkomster som överskrider skyddsdelen minskar pensionen jämnt.
 • Vi möjliggör ett uppskjutande av pensionsmånaderna då ålderspensionen redan inletts.
 • Vi förenar folkpensionen från FPA och garantipensionen till en skattefri pensionsförmån. Vi genomför förändringen kostnadsneutralt inom pensionssystemet genom att reglera skatteavdragen och tilläggsskatten på pensionsinkomsten.

En jämlik utbildning och en blomstrande kultur

Vi ser till att utbildningen i Finland igen blir bäst i världen

För en stor del av barnen och de unga i Finland går det bra, även om förväntningarna kan vara högt ställda och trycket på framgång vara starkt. En del av de unga riskerar ändå att falla igenom skyddsnätet – och marginaliseras. De Gröna vill säkerställa att varje barn får åtnjuta en högklassig förskola, en grundläggande utbildning och ges det stöd som behövs under hela utbildningstiden. De unga bör få utrymme och stöd att välja olika stigar i sitt liv, att söka och ändra riktning och få en tillräcklig utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Finansieringen av utbildningen bör tryggas för jämlikheten inom utbildningen får inte vara avhängig av utbildningsanordnarens ekonomiska situation. Utbildning är en placering med hjälp av vilken vi bygger framtiden.

Vi finansierar och utvecklar utbildningen långsiktigt

 • Vi höjer finansieringen av utbildningen till samma nivå som i de övriga nordiska länderna.
 • Vi slopar den projektbaserade finansieringen av utbildningen och ökar grundfinansieringen och den därmed förutsägbara andelen.
 • Vi motarbetar en regional och lokal differentiering av skolorna genom att stöda daghem och skolor med en tillräckligt stor jämlikhetspeng i sådana områden där utbildningsnivån är låg, där arbetslösheten är hög och där det finns en hög andel mindre bemedlade familjer som talar ett främmande språk.
 • Vi skriver in en lärarkvot i lagen om grundläggande utbildning, så att vart och ett barn kan tryggas en tillräckligt individuell undervisning och läraren få arbetsro att utföra sitt arbete.
 • Genom utbildningskvoter och en tillräckligt hög lönenivå säkerställer vi att skolorna och daghemmen lockar en tillräcklig mängd yrkeskunnig personal. Vi ser till att lärarna och de övriga yrkeskunniga på alla utbildningsnivåer orkar utföra sitt värv och erbjuds högklassiga arbetsförhållanden och arbetsredskap.

Vi ökar permanent finansieringen baserad på antalet studerande inom andra stadiets utbildning

 • Vi tryggar tillgången, bredden och närundervisningen inom yrkes- och gymnasieutbildningen i hela landet.
 • Vi åtgärdar finansieringssystemet inom gymnasieutbildningen och slopar den årliga nivelleringen av priserna per enhet som försämrar finansieringen.
 • Vi skapar ett feedbacksystem för studerande inom alla gymnasier och inom yrkesutbildningen.

Vi effektiverar åtgärderna för att minska på inlärningsskillnaderna

 • Vi utvidgar den tvååriga förskolan till hela landet.
 • Vi tar nya inlärningsmedel och intressanta böcker till hjälp för att sporra barn och unga att läsa. Vi fäster särskild vikt vid att utveckla pojkarnas läsfärdigheter.
 • Vi säkerställer att barn med utländsk bakgrund har tillräckliga språkliga färdigheter för att göra det möjligt för dem att gå samma skol- och studiestig som alla andra.
 • Vi förlänger rätten till förskola till två år för de barn som behöver detta stöd.

Vi förbättrar elevvården och elevstödet på alla utbildningsnivåer

 • Vi säkerställer att det finns ett tillräckligt och lättillgängligt utbud av elevvård, effektiverat stöd och specialstöd samt personlig studiehandledning.
 • Vi gör samarbetet tätare mellan skola, ungdomsarbete, hälsovård och socialarbete. Samtidigt förstärker vi skolrelaterat och uppsökande ungdomsarbete.
 • Vi ingriper genast och effektivt, och utnyttjar yrkeskunniga från olika branscher då fall av mobbning och skolvåld upptäcks. Vi säkerställer detta med hjälp av lagstiftning och genom att stärka både kunnande och resurser.

Läs mera i De Grönas utbildningspolitiska program (2018) samt barn- och ungdomspolitiska program (2021)

Vi tryggar högskolornas verksamhetsförutsättningar och gör bildningen igen till kärnan inom högskolepolitiken

Tack vare högklassig utbildning reste sig Finland ur materiell knapphet och blev en av världens mest framgångsrika nationer. En utvecklad kompetens, vetenskap och forskning är viktiga kapital för Finland. De Gröna vill trygga den avgiftsfria högskoleutbildningen och en stabil, tillräcklig och förutsägbar finansiering av forskningen. Vi vill höja den finländska utbildningsnivån, förbättra inlärningsresultaten och högskoleutbildningen, och lyfta forskningen till internationell toppnivå. Vi bör svara på utbildningstörsten och de föränderliga behoven inom arbetslivet genom att möjliggöra ett kontinuerligt lärande. Rätten att lära sig och få undervisning genom hela livet tillhör alla oberoende av bakgrund och livssituation.

Vi ökar grundfinansieringen av högskolorna permanent och förnyar systemet så att det uppmuntrar till högklassig undervisning och forskning.

 • Vi förändrar högskolornas finansieringsmodell. Vi avstår från nuvarande examenskoefficient och tryggar högskolornas autonomi genom en tillräcklig grundfinansiering.
 • Vi höjer finansieringen av forskningen till en nivå som möjliggör ett ambitiöst och resultatrikt forskningsarbete.
 • Vi ökar högskolornas studieplatsantal och finansierar platserna fullt ut.
 • Vi förnyar lagstiftningen så att den förstärker demokratin i högskolorna.

Vi gör det lättare att komma in på högskolor

 • Det bör finnas mångsidiga urvalsvägar till högskolorna som beaktar folks olika ekonomiska läge och livssituation. Studieresultatet på det andra stadiet och urvalsproven bör vara i balans inbördes som urvalskriterier.
 • Vi gör branschbyte flexibelt och smidigt för dem som redan har studierätt, då blir ansökan till fler utbildningar i högre grad en angelägenhet för dem som söker in första gången.

Vi möjliggör studier på heltid

 • Vi höjer studiepenningen med 100 euro. Vi slopar tvåstegsindelningen av studiestödet, det vill säga indelningen i en lägre högskoleexamen och en högra högskoleexamen.
 • Vi slopar begränsningarna av studietiden i högskolorna.
 • Vi tryggar kvaliteten och tillgängligheten till högskolestuderandenas hälsotjänster likställt.

Vi försvarar studiernas avgiftsfrihet

 • Vi avstår från terminsavgifterna för studerande som kommer från länder utanför EU- och ETA-området.

Vi ökar det kontinuerliga lärandet

 • Vi gör det lättare att studera med hjälp av arbetslöshetsskydd eller sjukpeng.
 • Vi tar i bruk en sporrande modell för kompletterande utbildning och kompetensskydd såsom ett individuellt utbildningskonto.

Läs mera om De Grönas utbildningspolitiska program (2018)

Vi förstärker konstens och kulturens ställning

Förutom ett egenvärde har konsten och kulturen betydande positiva följder. Det gröna kulturlivet är till nytta för såväl hälsan, välmågan, ekonomin, sysselsättningen som samhällets stabilitet och folks delaktighet. För De Gröna är det viktigt att vetenskapen och kulturen blomstrar i Finland. Vi försvarar konstens frihet och egenvärde samt mångsidiga och lättillgängliga kulturtjänster. Kulturlivet ska ses också som en lokal kraftfaktor.

Vi genomför en betydande nivåhöjning av statens konst- och kulturbudget

 • Vi utvecklar kulturfinansieringssystemet så att det förutom de traditionella aktörerna stöder också nya konstformer och aktörer samt en spontan och experimentell verksamhet. Vi förstärker kulturens roll som en del av kommunernas livskrafts- och näringslivspolitik.
 • Vi styr kommunerna att förverkliga konstens enprocentsprincip både i samband med byggprojekt och i den urbana miljön. Vi skapar incitament som gör att man utnyttjar fastigheter för kultursyften både tillfälligt och permanent.

Vi utnyttjar chanserna i den kreativa ekonomin

 • Vi sätter som mål en ökning av kulturens och de kreativa branschernas andel av bruttonationalprodukten så den når upp till genomsnittet inom EU.
 • Vi tar i bruk stödverktyg som beaktar kulturbranschens särdrag och riktar en större del av statens exportstöd till de kreativa branscherna.

Vi förstärker de ekonomiska förutsättningarna för att göra konst

 • Vi ökar antalet statliga konstnärsstipendier och antalet konstnärs- och idrottpensioner. Vi höjer inkomsterna från de nya plattformarna och användningssätten samtidigt som vi ändå respekterar konsumenternas yttrandefrihet och intimitetsskydd. Vi förbättrar upphovsrättsersättningarnas genomskinlighet, den ekonomiska effektiviteten och förhandlingspositionen för dem med kreativa arbeten.
 • Vi utvecklar en snabb och effektiv kompensationsmodell för inkomstförluster inom kultur- och evenemangsbranschen då restriktioner införs i en undantagssituation.

Läs mera om De Grönas kulturpolitiska program (2022) och kunskapspolitiska program (2021)

Vi förbättrar möjligheterna att utöva hobbyer och förstärker medborgarsamhället

Fritiden spelar en viktig roll för människors välmåga. De Gröna vill att tröskeln för att stiga in i ett bibliotek, en simhall eller en konsertsal ska vara låg för var och en. Vi vill försäkra oss om att den ekonomiska situationen inte utgör ett hinder för att uppleva kultur eller handikapp ett hinder för att utöva idrott. Vi vill att varje ungdom har åtminstone en kär hobby. Vi bör värna om organisationers och medborgarrörelsers verksamhetsförutsättningar för delaktighet börjar på gräsrotsnivå.

Vi säkerställer de ungas möjligheter att utöva hobbyer

 • Vi genomför en finländsk modell för hobbyutövande, en modell där alla barn och unga har åtminstone en kär hobby. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid handikappade och barn som talar främmande språk.
 • Vi ser till att den grundläggande undervisningen i konst är lättillgänglig, och att avgifterna inte utgör ett hinder för någons hobbyutövande.

Vi främjar biblioteken som samlingsplatser och som förstärkare av demokratin

 • Vi tryggar bibliotekstjänsterna som lättillgänglig närservice
 • Vi finansierar digitaliseringen av biblioteken, ökar de elektroniska materialens mängd och ser till att upphovsmännen och -kvinnorna ges samma ersättning för dem som vid utlåning av fysiska verk.

Vi uppmuntrar alla människor att utöva motion

 • Vi säkerställer bidragen till såväl föreningar som till byggande av idrottsplatser och ökar stödet till hobbyidrotten vid sidan av stödet till tävlingsidrotten.
 • Vi beaktar bättre än tidigare funktions- och rörelsehindrade samt andra minoritetsgrupper inom motionstjänsterna.
 • Vi ingriper beslutsamt när trakassering och marginalisering inom idrott och motion uppdagas och arbetar för att det görs till en förutsättning i kriterierna för beviljande av finansiering.

Vi stärker likställdheten mellan människor som skapar och utövar kultur på egna villkor

 • Vi tryggar barnens möjligheter att skapa konst och uppleva konst i daghemmet och i skolan.
 • Vi säkerställer deras möjligheter att uppleva kultur som befinner sig i en ekonomiskt svag situation.
 • Vi tar i hela landet i bruk ett Kaiku-kort med hjälp av vilket social- och hälsovårdens kunder kan köpa inträdesbiljetter till kultur- och konstevenemang och kursdeltagarplatser i medborgarinstituten.

Vi förbättrar verksamhetsförutsättningarna för medborgarsamhället

 • Vi gör det lättare för föreningar att samla in medel genom att förändra penninginsamlingslagen som från att ha förutsatt en förhandsanmälan som villkor för tillstånd istället gör tillståndet baserat på efterhandskontroll.

En hållbar ekonomi och ett rättvist arbetsliv

Vi förnyar ekonomin och gör beskattningen grönare

Ekonomin bör stöda folks välmåga och den sociala rättvisan samt rätta sig efter de gränser för bärkraften som miljön sätter. Att finansiera välfärdssamhället och de gröna investeringarna förutsätter en stark offentlig ekonomi. De Gröna vill göra strukturella reformer så att den offentliga ekonomins hållbarhet kan säkras och vi också klarar oss ur kommande kriser. Vi bekämpar skattesmitning och gör beskattningen rättvisare så att den krymper inkomst- och förmögenhetsskillnaderna. Beskattningen bör ligga på en nordisk nivå för att trygga finansieringen av välfärdsstaten och systemet bör reformeras så att den gröna omställningen försnabbas.

Vi förstärker statsekonomin och får bukt med ökningen av skuldsättningen, men på ett sätt som samtidigt möjliggör ekologiska och sociala investeringar

 • Vi stabiliserar den offentliga ekonomin på medellång sikt.
 • Vi stärker statens roll när det handlar om att utjämna konjunkturer så att man under lågkonjunkturer ökar efterfrågan med hjälp av offentliga investeringar eller genom att sänka skatterna moderat. Under högkonjunkturer dämpar man efterfrågan genom att generera medel till staten, genom att krympa utgifterna eller genom att skärpa beskattningen.
 • Vi skär i företags- och skattestöd som är bevarande till sin natur eller skadliga för miljön. Vi förnyar de återstående stöden på så sätt att de förnyar näringsstrukturen och främjar den gröna omställningen.
 • Vi tar i bruk mätare som kompletterar bruttonationalprodukten och beaktar naturkapitalet och människors välmåga. Vi bevarar ramförfarandet gällande statsekonomin men förnyar det så att det också beaktar förändringar i skatteinkomster och möjliggör oundvikliga framtidsinvesteringar. Vi utreder om de sänkta skattesatserna kan slås samman och den allmänna mervärdesskattesatsen höjas för att stabilisera statsekonomin, dock med beaktande av dess inverkan på inkomstfördelningen.
 • Vi tar i bruk en systematisk evaluering av könsinverkan och en könsmedveten budgetering.

Vi gör Finland till en stormakt inom gröna investeringar

 • Vi bibehåller samfundsskatten på nordisk nivå och förhindrar en skadlig taxeringstävling genom internationell koordinering.
 • Vi förbättrar Finlands förmåga att locka utländska investeringar till exempel genom att erbjuda statsgarantier och förstärka Business Finlands arbete. Vi försnabbar registreringen av företag i Finland.
 • Vi försnabbar myndighetsbehandlingen av nödvändiga gröna investeringar såsom vindparker och elöverföringslinjer genom att öka förvaltningsdomstolarnas och myndigheternas resurser permanent samt genom att gallra i överlappande lovprocesser.
 • Vi åtgärdar behovet av experter inför den gröna omställningen.
 • Vi gör det möjligt för företag och samfund att uträtta myndighetsärenden på engelska och använda engelska som gemenskapsrättsligt språk.

Vi förbättrar långsiktigt den offentliga sektorns produktivitet

 • Vi slopar genom automatisering det onödiga behovet att uppsöka offentliga ämbetsverk för att få service och gör de digitala tjänsterna till den primära kontaktvägen. För de inbesparade medlen kan man producera högklassiga närtjänster till dem som har behov av sådana.
 • Vi effektiverar användningen av offentliga kontorsutrymmen och gör det möjligt också för utomstående att använda utrymmena.
 • Vi strömlinjeformar förvaltningen och slopar onödiga prövningsbaserade beslut.
 • Vi använder oss av privata aktörer och aktörer från den tredje sektorn som samarbetsparter med uppgift att komplettera produktionen inom den offentliga sektorn.

Vi förnyar beskattningen så den blir hållbarare och mer rättvis

 • Vi genomför en grön skattereform som uppgår till minst en miljard euro. Skattereformen höjer miljö- och konsumtionsskatterna och sänker låg- och medelinkomsttagarnas arbetsbeskattning.
 • Vi fortsätter automatiseringen av inkomstbeskattningen och inkomstöverföringarna och gör automatiseringen smidigare genom att utveckla inkomstregistret så att det innehåller alla beskattningsbara inkomster och genom att börja förmedla förskottsinnehållningsuppgifter i realtid.
 • Vi tar i bruk en moderat förmögenhetsskatt på stora egendomar.

Vi bekämpar skattesmitning och aggressiv skatteplanering

 • Vi stöder strävandena att förenhetliga uträkningen av skattebasen och företagsbeskattningen på EU-nivå och internationellt.
 • Vi förpliktar alla stora internationella företag att rapportera sina skatter landsvis.
 • Vi ökar det automatiska utbytet av skatteuppgifter länder emellan.
 • Vi täpper till luckorna i beskattningen med vilka man till exempel undviker beskattning av placeringsintäkter och dividender samt företagsresultat.

Vi gör kapitalbeskattningen mer rättvis

 • Vi befriar små kapitalinkomster från skatt och ökar progressionen för att minska inkomst- och förmögenhetsskillnaderna.
 • Vi riktar lindringen av dividendskatten från olistade företag till småföretagare exempelvis genom att sänka avkastningsprocenten i beräkningen och öka den del av dividendbeskattningen som lyder under inkomstbeskattningen.
 • Vi utreder en modell, där man betalar en lägre skatt på den kapitalinkomst som underskrider normalavkastningen på produkter med låg risk, medan den del som överskrider normalavkastningen beskattas progressivt jämte förvärvsinkomsterna. Målsättningen med modellen är att sporra till sparande, bemöta olika placeringar neutralt och öka utbudet av hyresbostäder.

Vi förnyar fastighetsbeskattningen

 • Vi höjer fastighetsbeskattningens miniminivåer.
 • Vi slopar gradvis överlåtelseskatten på bostadsköp eftersom den inverkar hämmande på arbetskraftens rörlighet. Vi kan kompensera förlusten av skatteinkomster till staten exempelvis genom fastighetsskatten. Vi gör betalningen av fastighetsskatten flexiblare så att betalningen inte medför orimligt besvärliga situationer.

Läs mera om De Grönas vägkarta över ekonomi och sysselsättning (2019)

Vi förbättrar förutsättningarna för företagande och investerar i innovationer

Företagande och skapande av nytt ger arbete och välmåga. De små och medelstora företagen spelar här en särskilt viktig roll. Därför vill De Gröna förbättra förutsättningarna för företagande och främja fungerande marknader. Vi ökar finansieringen av forskning, utveckling och innovationer så att vi kan utveckla nya lösningar på framtidens utmaningar. Också de offentliga upphandlingarna ska göras med avsikt att försnabba den gröna omställningen och ibruktagandet av nya lösningar.

Vi försnabbar utvecklingen och ibruktagandet av innovationer

 • Vi höjer den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer till inalles fyra procent av bruttonationalprodukten senast 2030.
 • Vi riktar innovationsfinansieringen till utveckling och testning av nya lösningar som stöder den gröna omställningen.
 • Vi skapar en permanent och omfattande skattesporre för forsknings- och utvecklingsverksamhet för att försnabba satsningarna inom den privata sektorn.

Vi försnabbar uppkomsten av nya arbetsplatser i synnerhet i små och medelstora företag

 • Vi sänker arbetsgivaravgiften för den första arbetstagaren under det första anställningsåret.
 • Vi förnyar de offentliga tjänsterna för företag enligt allt-från-en-lucka-principen och utvecklar lagstiftningen med avsikt att skydda de små och medelstora företagen från orimliga avtalsvillkor såsom överlånga betalningstider.

Vi främjar öppen konkurrens och en fungerande marknad

 • Vi stärker Konkurrens- och konsumentverkets resurser och befogenheter att ingripa ifall marknaden riskerar centraliseras.
 • Vi befriar apoteken från lovprocesser utan att pruta på läkemedelssäkerheten och den regionala tillgången till läkemedel.
 • Vi skapar en lovprocess för receptfria läkemedel som säljs på andra ställen än i apotek.
 • Vi möjliggör distansförsäljning av alkohol också för inhemska aktörer.
 • Vi höjer gränsen för alkoholprodukters alkoholhalt i detaljhandeln från 5,5% till 15,5% så att det i fortsättningen är möjligt att sälja vin och andra alkoholprodukter, vars alkoholhalt ligger under gränsen, också i andra affärer än Alkos.
 • Vi konkurrensutsätter utvalda tågförbindelser och grundar ett särskilt materielbolag för att göra det lättare att ta sig in på marknaden.

Vi utvecklar den offentliga upphandlingen

 • Vi ökar den innovativa upphandlingen genom att ta i bruk en garanti, där staten bär en del av riskerna då man testar ny teknologi.
 • Vi förändrar upphandlingslagen så att den förpliktar att man beaktar upphandlingens hållbarhet och möjliggör att produktionsområden kan uteslutas utifrån principerna om mänskliga rättigheter.

Vi ökar sysselsättningen och gör arbetslivet flexiblare i olika livssituationer

Det är viktigt för ekonomin och den mänskliga välmågan att så många som möjligt har chans att utföra betydelsefullt arbete och vara med och bygga upp samhället. Sysselsättningsgraden bland dem i arbetsför ålder bör höjas till 80 procents nivå. De pensionerades möjligheter till deltidsarbete bör ökas. De gröna vill förbättra chanserna till sysselsättning för de människor som befinner sig i ett utsatt läge på arbetsmarknaden. Samtidigt gör vi det lättare att förena arbete och familj och ökar folks möjligheter att bestämma över sin egen arbetstid. Arbetslivet och -marknaden bör förnyas och bli rättvisare så att de bättre svarar mot olika människors och företags behov.

Vi gör arbetslivet flexiblare så att det bättre beaktar olika slags livssituationer

 • Vi gör sysselsättningen av partiellt arbetsföra inom den offentliga sektorn till ett internationellt föregångsexempel. Vid sysselsättandet av de partiellt arbetsföra fäster vi särskild vikt vid individuella lösningar, som beaktar skillnaderna mellan människor.
 • Vi förbättrar särskilt över 55-åringars, småbarnsföräldrars, anhörigvårdares, konvalescenters och handikappade personers rätt att förkorta sin arbetstid.
 • Vi främjar en årssemesterbank med hjälp av vilken införtjänade semesterdagar följer arbetstagaren från en arbetsplats till en annan.
 • Vi garanterar arbetstagarna rätt till distansarbete på deltid i den utsträckning som det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna och inte orsakar arbetsgivaren orimlig skada.
 • Genom att till exempel utveckla lönesubventionen kan vi sysselsätta punktarbetsförmögna, det vill säga människor vars arbetsförmåga duger till att sköta vissa bestämda arbetsuppgifter.
 • Vi garanterar den som utför plattformsarbete som företagare en laglig rätt att organisera sig och drar av socialskyddsavgifterna av plattformsföretaget direkt i samband med arvodesutbetalningen. Vi effektiverar övervakningen av plattformsekonomin.

Vi gör det lättare att förena familj och arbete eller studier

 • Vi genomför familjeledighetsreformen så att vårdansvaret och familjeledigheten fördelas jämnare än hittills i Finland.
 • Vi främjar en jämnare fördelning av kostnaderna för föräldraskap mellan arbetsgivarna.
 • Vi slopar kostnaderna för förskolan gradvis.
 • Vi förbättrar möjligheterna för de studerande som har familj att koncentrera sig på studierna genom att göra beviljande av studiestöd och tidsramen för examensavläggande flexiblare.

 

 • Vi ger mor- och farföräldrar rätt till inkomstrelaterad föräldraledighet och tillfällig vårdledighet.
 • Vi ersätter det nuvarande hemvårdsstödet med en flexibel vårdpeng som ger familjerna mer frihet att utnyttja familjeledigheten.

Vi förbättrar välbefinnande i arbetet

 • Vi lagstiftar om förebyggande av psykosocial belastning i arbetshälsovårdslagen och i arbetstrygghetslagen.

 

 • Vi utreder möjligheterna att stöda mentalhälsan i form av en lagstadgad arbetshälsotjänst.

Vi ökar den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen samt förbättrar sysselsättningen bland dem som invandrat till Finland.

 • Vi beviljar internationella studerande ett permanent uppehållstillstånd efter att de avlagt sin högskoleexamen i Finland och stöder sysselsättandet av dem.
 • Vi försnabbar möjligheten att få arbetstillstånd och bosätta sig i Finland för arbetstagare och deras familjemedlemmar som kommer från utlandet genom att digitalisera olika myndigheters processer och skapa en smidig helhet av dem.
 • Vi slopar tillgångsprövningen samt bransch- och arbetsuppgiftsbegränsningarna vid beviljande av arbetstillstånd.
 • Vi avstår från anställningskarensen för asylsökande.

Vi ökar de lokala avtalen inom ramen för arbetsvillkoravtalssystemet

 • Vi möjliggör i form av ett undantag från referenskollektivavtalet lokala avtal i företag med under 10 anställda genom att avtala med hela personalen om man inte bland arbetstagarna utsett en representant för förhandlingarna.
 • Vi utreder möjligheten att utvidga arbetslagstiftningen så att det går att avtala annorlunda kring halvobligatoriska regler också i andra avtal än i riksomfattande kollektivavtal. Vi utreder även möjligheten för den förtroendevalda att verka som avtalspart vid företagsspecifika kollektivavtal. Vi förbättrar den förtroendevaldas rätt till information och skydd så det motsvarar den nivå man kommit överens om i kollektivavtalet gällande förtroendemän.
 • Vi lagstiftar om tolkningsföreträde för arbetstagarna, enligt vilken tvister kring lokala arbetsavtal som gjorts upp på basis av arbetsavtalen branschvis utgår från att arbetstagaren har tolkningsföreträde.
 • Vi förstärker fackföreningsrörelsens förmåga att försvara arbetstagarna genom att ge arbetsmarknadsorganisationerna rätt att föra grupptalan.
 • Vi genomför lagstiftning som gör det möjligt för små icke-organiserade företag att ansluta sig till kollektivavtalet i situationer där företaget inte getts medlemskap i arbetsgivareförbundet.

Läs mera om De grönas arbetspolitiska linjedragning (2021)

En trygg och likställd rättsstat

Vi främjar jämlikhet, likställdhet och människans frihet att vara sig själv

 

All samhällelig verksamhet måste vara baserad på respekt för de mänskliga rättigheterna. De Gröna är ett feministiskt, antirasistiskt parti som stöder likställdhet. Vi eftersträvar frihet för alla att vara sig själva och vill nedmontera samhällsstrukturer som orsakar ojämlikhet. Speciellt ska vi stöda de människor vars möjligheter är kringskurna av fördomar, svåra omständigheter, en svag socioekonomisk ställning eller bakgrund. Ingen enskild egenskap får i samhällets ögon definiera individens värde eller mänsklighet. Jämlikhet är en del av den finländska berättelsen. Vi fortsätter främja den, arbetet är ännu på hälft.

Vi främjar jämlikhet mellan könen i samhället och i arbetslivet

 • Vi stärker möjligheterna att främja jämlikhet, åtgärda diskriminering och ser till att rättsskyddet förverkligas genom en helhetsförnyelse av jämlikhetslagen.
 • Vi utvärderar regeringsprogrammets könsinverkan både på förhand och i efterhand.
 • Vi åtgärdar lönegropen bland lågavlönade inom den offentliga sektorn, vilken framför allt är kvinnodominerad. Vi gör det genom att genomföra ett långvarigt löneprogram som sträcker sig över flera valperioder. Vi förbereder finansieringen av det parlamentariskt i samförstånd med andra de partierna.
 • Vi inför en könssensitiv skolning för de yrkesutbildade som jobbar inom förskolan och grundutbildningen för att olika kön ska bemötas av samma förväntningar.
 • Vi satsar på studiehandledning för att hindra att folks studie- och branschval bestäms utifrån könstillhörighet eller deras sociala och kulturella bakgrund.
 • Vi främjar öppenhet i lönefrågor och likalön i lagstiftningen, vi uppmuntrar pappor att utnyttja sin föräldraledighet och tar i bruk en könskvot i börsbolagens styrelser.

Vi ingriper effektivt då våld förekommer i nära relationer

 • Vi följer Istanbulöverenskommelsens förpliktelser att fullt ut förebygga och bekämpa våld.
 • Vi ökar antalet skyddshemsplatser och gör dem mer lättillgängliga.
 • Vi gör alla tjänster avgiftsfria för offer för våld i nära relationer och säkerställer finansieringen av våldsförebyggande arbete och de organisationer som utför det.
 • Vi gör det lättare att utfärda besöksförbud och skärper övervakningen av förbuden. Vi ökar utbildningen av myndighetsanställda för att kunna ingripa vid hedersvåld och sexualbrott och utreder ändringsbehoven i lagstiftningen.
 • Vi skapar strukturer för våldsförebyggande arbete på olika nivåer inom förvaltningen och förpliktigar till våldsförebyggande arbete.
 • Vi ser genom lagstiftning till att upprepat och allvarligt våld inom nära relationer inte ingår i förlikningsprocessen.

Vi tryggar alla människors delaktighet och främjar hinderfrihet och tillgänglighet

 • Vi säkerställer att fysisk och social hinderfrihet omger alla offentliga tjänster och gäller i alla offentliga utrymmen.
 • Vi förbättrar tillgängligheten till offentliga digitala tjänster och erbjuder också icke-digitala alternativ för uträttande av nödvändiga ärenden.
 • Vi säkerställer hinderfrihet och tillgänglighet genom att utfärda sanktioner mot försummelse av dem.

Vi bekämpar hatprat, systematisk trakassering och svartmålning

 • Vi stärker offrens ställning, rättigheter och stödet till dem.
 • Vi skapar tydliga och enhetliga verksamhetsföreskrifter inom nuvarande lagstiftning för polis, åklagare och andra myndigheter kring ingripande mot digital trakassering och förföljelse.

Vi stärker svenskans och de andra minoritetsspråkens ställning

 • Vi säkerställer att de svenskspråkigas språkliga rättigheter uppfylls.
 • Vi säkrar möjligheterna att studera samiska, karelska, det romanispråk som talas i Finland samt teckenspråk under hela läropliktstiden. Vi stöder barnets eget språk och gör det redan från och med barnrådgivningen.
 • Vi tryggar karelarnas och romernas rätt till sitt eget språk genom egna språklagar.
 • Vi tryggar en kontinuerlig och tillräcklig finansiering av rehabiliteringen av karelska, romani samt av teckenspråken.
 • Vi genomför en sannings- och förlikningsprocess som behandlar det statliga förtrycket mot döva.

Vi förbättrar samernas rättigheter

 • Vi ratificerar Internationella arbetsorganisationen ILO:s fördrag 169 som berör ursprungsfolken och det nordiska samefördraget.
 • Vi slutför den samiska sannings- och förlikningskommissionens arbete med respekt för samerna.
 • Vi säkerställer att samedefinitionen inom lagstiftningen kring sametinget motsvarar samernas självbestämmanderätt.

Vi agerar aktivt för att minska rasismen och öka samförståndet mellan olika världsåskådningar

 • Vi tar i bruk anonym rekrytering och andra åtgärder för att underlätta anställandet av en till sin bakgrund heterogen personal inom den offentliga förvaltningen.
 • Vi förhindrar etnisk profilering och tar itu med diskriminerande attityder genom att utbilda myndighetsanställda.
 • Vi förnyar läroplanen så att åtminstone en särskilt definierad del av årsveckotimmarna inom olika åskådningsämnen är gemensam för alla undervisningsgrupper på samtliga utbildningsnivåer. Vi låter var och en fritt välja sitt åskådningsämne.
 • Vi främjar ett jämlikt bemötande av alla världsåskådningar i vårt samhälle.

Vi säkerställer alla rätten att bestämma över sin egen kropp, och erkänner könens mångfald

 • Vi sänker åldersgränsen från 18 till 15 år för styrkande av det juridiska könet och tillgängliggör vård som uppskjuter puberteten.
 • Vi tar i bruk ett juridiskt tredje kön.
 • Vi minskar på onödig könsklassificering i offentliga sammanhang och utreder möjligheten att på lång sikt avstå från juridisk könsbeteckning.
 • Vi möjliggör könskorrigering också för dem som inte upplever sig passa in i den binära könsmodellen.
 • Vi förbjuder integrationsterapi, det vill säga terapi med avsikt att ändra på individens sexuella orientering eller könsidentitet.
 • Vi förbjuder medicinskt icke-nödvändiga könskirurgiska ingrepp på intersexuella barn.
 • Vi förbjuder könsstympning av barn.
 • Vi förbättrar rättigheterna för arbetstagarna inom sex- och erotikbranschen, och ser det sexarbete som sker i samtycke ur en synvinkel som tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna.

Vi skapar rättvisa och humana regler för invandringen

Finland är ett mångkulturellt land som bör respektera de mänskliga rättigheterna. Att människor rör sig över gränserna ser De Gröna inte som ett hot utan som en naturlig del av dagens värld. Vi vill att de som bor här på ett äkta sätt är en del av samhället, att de kan studera, sysselsätta sig och uppleva sig vara välkomna. Vi anser att grunden för integrationspolitiken utgörs av invandrarnas rättigheter och skyldigheter och vi vill öka beredskapen att ta emot invandrare i vårt samhälle. Integrationen av invandrarna bör stödas och den icke-delaktighet som papperslöshet orsakar bör motarbetas samtidigt som vi skapar fler lagliga rutter att söka skydd.

Vi genomför en helhetsförnyelse av utlänningslagen utifrån de mänskliga rättigheterna, där särskilt barnets bästa, tryggande av familjelivet samt rätten att studera och arbeta beaktas.

 • Vi underlättar möjligheten att söka och få humanitärt skydd. Vi tar i bruk ett humanitärt visum med vilket man ges möjlighet resa till Finland för att söka asyl.
 • Vi höjer Finlands flyktingkvot till minst 3 000 personer per år.
 • Vi utvidgar det arrangemang som motsvarar ett D-visum att gälla finländarnas och de i Finland länge bosattas familjemedlemmar.
 • Vi modererar de inkomstkrav som berättigar till uppehållstillstånd och avstår från dem då det handlar om familjeåterförening.

Vi stöder språkinlärning i samband med integrationen

 • Vi erbjuder invandrare kurser i finska och svenska i mer omfattande utsträckning än hittills. Möjligheten att delta i en språkkurs får inte vara avhängig av den bakomliggande orsaken till invandringen.
 • Vi erbjuder undervisning också efter den officiella integrationsperioden.
 • Genom specialåtgärder säkerställer vi att hemmamammor och andra hemmavarande föräldrar deltar i språkundervisning.

Vi bekämpar papperslöshet och underlättar situationen för de papperslösa som redan vistas i landet.

 • Vi tryggar de papperslösas rätt till omfattande hälsovård och socialtjänster samt rätten till förskola och grundskola för de papperslösas barn.
 • Vi beviljar uppehållstillstånd och möjlighet till studier och arbete för de asylsökande som vistats länge i landet och vars lovprocess dröjt orimligt länge eller vars avvisning till ursprungslandet inte är möjlig.
 • Vi effektiverar igenkänning av offer för människohandel samt utvecklar lagstiftningen och hjälpsystemet för människohandelsoffren. Vi reserverar tillräckliga resurser för arbetet mot människohandel.

Vi försvarar grunderna för rättsstaten och värnar om människors trygghet

Ett gott liv bygger på en känsla av trygghet och rättvisa. Trygghet skapas inte bara av att vi avvärjer yttre hot mot vårt samhälle utan också inre sönderrivande krafter bör motarbetas. De Gröna vill säkerställa att hjälp fås snabbt i ett nödläge. Var och en ska ha en äkta möjlighet att söka och få rättvisa i vårt rättssystem. Vi ska motarbeta differentieringen i samhället och bryta spiralen som skapar missgynnade och marginaliserade människor. Vi bör förbereda oss bättre inför nya sorts hot som hybridpåverkan och cyberattacker.

Vi utför ett ”stresstest av rättsstaten”, med hjälp av vilket vi kan säkerställa rättsstatsprincipernas hållbarhet mot attacker som också förekommit i en del EU-länder

 • Vi gör en uppskattning av hur väl den finländska rättsstatens strukturer tål ett eventuellt politiskt tryck med avsikt att försvaga rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Utredningen bör också omfatta verksamhetsförutsättningarna för pluralistiska medier, yttrandefriheten samt medborgarsamhället. Vi genomför de åtgärder som utredningen kommer fram till att behövs för att garantera rättsstatens fundament.
 • Vi åtgärdar rättsväsendets finansieringsunderskott och förstärker rättsstatens funktionalitet och motståndskraft genom att uppdatera lagstiftningen.
 • Vi förnyar lagmannasystemet så medborgarnas rättsskydd förbättras.

Vi tryggar säkerhetsmyndigheternas handlingsförmåga och möjlighet att upprätthålla människors grundtrygghet och skydda liv och hälsa

 • Vi utökar räddningspersonalen, personalen på nödcentraljourerna och antalet poliser.
 • Vi förstärker bekämpningen av brott mot barn på nätet.
 • Vi förnyar strafflagen och gör hot mot personalen inom förstahjälpen och de som jobbar direkt med kunder inom socialvården, i likhet med hot mot polisen, särskilt förkastligt. Vi ingriper tväradministrativt mot differentieringen i samhället och den växande ungdomsbrottsligheten.
 • Vi förhindrar våldsbejakande radikalisering och organiserad brottslighet samt förstärker stödformerna för dem som vill ta sig ur brottsligheten.
 • Vi förstärker förtroendet för polisen genom att åtgärda bristerna som upptäckts i polisens verksamhet vid undersökningar av sexualbrott, våld i nära relationer och människohandel.

Vi bekämpar hybridpåverkan och förbättrar den digitala säkerheten

 • Vi ökar finansieringen av utredningen av cyberbrott och anställer fler cyberåklagare vid åklagarmyndigheten.
 • Vi skapar ett för statsförvaltningen gemensamt kontinuerligt sårbarhetsprogram för att upptäcka luckor i datasäkerheten innan de resulterar i skador. I programmet ingår en utdelning av pris.
 • Vi övar olika typer av hybridattacksituationer och gör det i form av ett samarbete mellan olika nivåer inom statsförvaltningen och försvarsmakten.
 • Vi bekämpar informationspåverkan. Vi förstärker barnens och de ungas medieläsförmåga genom mediefostran. Vi stöder föräldrar och vårdnadsinnehavare och lär dem guida sina barn med avsikt att skapa en trygg medieanvändning och mediekritiskhet hos barnen.

Vi säkerställer beredskapen och krisuthålligheten i vårt samhälle

 • Vi förnyar myndigheternas verksamhet utifrån de lärdomar pandemin gav oss och håller fast vid grundrättigheterna och de mänskliga rättigheterna.
 • Vi säkrar förmågan att upprätthålla en tillräcklig självförsörjning inom energiproduktionen, försvaret, matproduktionen och inom andra för samhället centrala funktioner.
 • Tillsammans med den privata sektorn tar vi hand om samhällets kritiska funktioner i en krissituation.
 • Vi utvecklar en frivillig krisberedskapsutbildning som erbjuder medborgarna färdigheter att förbereda sig för exceptionella förhållanden, klara av dem och förmå hjälpa till.

Vi förstärker demokratin i valsystemet

 • Vi förnyar valsystemet så att valens proportionalitet och regionala representativitet garanteras bättre än nu. Det här kan förverkligas till exempel genom att ta i bruk en så kallad valområdesmodell som är anpassad till landets geografi.
 • Vi sänker rösträtts- och valbarhetsåldern till 16 år i alla val samt medborgarinitiativ.
 • Vi tar inte i bruk nätröstning i riksomfattande val.

Vi främjar digitaliseringen och tryggar medborgarnas digitala grundrättigheter

Digitaliseringen påverkar oss varje dag och formar i stor utsträckning vårt samhälle. När effekterna av digitaliseringen styrs med hjälp av kunskapspolitik kan vi bygga en bättre  morgondag för människorna och jordklotet. De Gröna främjar likställda och människoorienterade digitala tjänster. Vi vill att de digitala tjänsterna är lättillgängliga, trygga och användarvänliga, men att samma tjänster också fås icke-digitalt för dem som behöver det. Vi främjar öppenhet i den information som produceras med offentliga medel, för öppna data förbättrar genomskinligheten, gör förvaltningen effektivare och hjälper till att utveckla bättre tjänster. Öppenhetens förtjänster återspeglas brett i samhället och därför bör öppna data vara en grunduppgift för den offentliga förvaltningen.

Vi främjar en digitalisering som är människoorienterad

 • Med hjälp av digitaliseringen förnyar vi de offentliga tjänsterna och gör dem till människoorienterade och sömlösa helheter. Vi inkluderar användarna i utvecklingen av tjänsterna.
 • Vi utnyttjar det automatiserade beslutsfattandet på ett ansvarsfullt sätt. Vi ökar möjligheterna för folk att sköta sina ärenden digitalt, alltså snabbt och platsoberoende.
 • Vi utvidgar informationssjälvbestämmanderätten, alltså vars och ens rätt att råda över de uppgifter som finns om en i myndigheternas register.

Vi fortsätter öppna offentligt finansierade databaser

 • Vi utarbetar bindande kvalitetskriterier för databaserna för att uppgifterna ska vara så lätta som möjligt att handskas med och använda.
 • Av den offentliga sektorns dataanskaffningar ska förutsättas att datasystemen fungerar ihop med andra väsentliga system och möjliggör återanvändning av information.
 • Vi bekämpar informationspåverkan. Vi förbättrar barnens och de ungas medieläskunnighet med hjälp av medieforstran. Vi stöder föräldrar och vårdnadsinnehavare så de lär barnen använda medier tryggt och mediekritiskt.
 • Vi värnar om ett starkt intimitetsskydd och hög nivå på dataskyddet både på EU-nivå och i den nationella lagstiftningen.
 • Vi motarbetar lösningar som försvagar dataskyddet och krypteringsteknologier såsom bakportar eftersom de försvagar all kryptering, till exempel i banksammanhang.
 • Vi förhindrar en allmän och oriktad massövervakning både i företagens och myndigheternas verksamhet, inklusive biometrisk övervakning såsom användning av fingeravtryck och ansiktsigenkänning.
 • För att förhindra missbruk förbjuder vi användningen av personnummer i syfte att fastställa en persons identitet.
 • Vi inför stadgar kring öppenhet och riskklassning av algoritmer som används i offentligt beslutsfattande. Vi skapar en lagstiftning för automatiskt beslutsfattande som är baserat på artificiell intelligens.
 • Polisens maktbefogenheter som berör intimitetsskydd och kommunikationssekretess ska inte utvidgas.

Läs mera i De Grönas informationspolitiska program (2021)

Livskraftiga regioner och en hållbar rörlighet

Vi garanterar förutsättningar för ett gott liv överallt i Finland

De Gröna vill se ett Finland där man utvecklar olika områden utifrån deras egna utgångspunkter och säkerställer att alla regioner utvecklas. Ett gott liv och en hållbar livsstil, sysselsättning och företagande måste vara möjliga var man än bor. Den gröna regionalpolitiken bekämpar ojämlikhet och klimatkrisen överallt, men olika områden behöver olika lösningar.

Vi stöder hållbar tillväxt i stadsområdena

 • Vi främjar en hållbar samhällsstruktur genom att trygga finansieringen av MAL-avtalet som berör den statliga och kommunala markanvändningen, boendet och trafikarrangemangen.
 • Vi skapar en stadsstruktur som gör en hållbar livsstil och en utsläppsfri rörlighet enkel och bekväm.
 • Vi dämpar hyresstegringen genom att säkerställa ett tillräckligt omfattande byggande, genom en god planerings- och tomtpolitik och genom att öka byggande av bostäder till ett rimligt pris.
 • Vi ökar antalet spårvagnshållplatser och startar en regelbunden lokaltågstrafik till exempel i trakten kring Åbo, Uleåborg, Villmanstrand, Lahtis och Kouvola. Vi ger stadsområdena möjlighet att konkurrensutsätta tågtrafiken med stöd från staten.
 • Vi förhindrar bostadsområdena från att differentieras genom att säkerställa att man bygger bostäder för alla slags livssituationer på olika områden. Vi stöder utvecklingsprojekten i städernas förorter och investerar i en mångsidig utveckling av olika stadsdelar.
 • Vi ökar trivseln och livskraften i stadscentrum genom att skapa fler gågator och fotgängarområden i de stora städernas centrum.

Vi förbättrar förutsättningarna för ett gott liv och livskraften i våra områden överallt i Finland

 • Vi ser till att det finns ett mångsidigt utbud av utbildning i hela landet.
 • Vi möjliggör innovativa lösningar med avsikt att upprätthålla tjänstenätet till exempel genom att utveckla distansvårdmodeller. Vi förnyar regleringen modigt och främjar regionala lösningar.
 • Vi utvecklar anropstrafiken och samordningen av transporter i glest bebodda områden.
 • Vi stöder möjligheten att utföra kunskaps- och expertarbete också utanför de stora städerna. Vi bygger ut internetförbindelser i alla bebodda områden, vilket underlättar sysselsättningen och företagandet.
 • Vi gör det lättare för statsanställda att utföra sina arbetsuppgifter på olika platser.
 • Vi ökar bruket av EU:s finansieringskällor.

Vi bygger boendemiljöer som fungerar för folk i alla åldrar och hälsotillstånd, och som gör det lätt för folk att mötas

 • Vi finansierar kommunala projekt som sporrar folk att röra sig till fots, cykla och använda kollektivtrafik.
 • Vi ser till att varje bostadsområde har nära till naturen och att invånarna i området har olika bakgrund och befinner sig i olika livssituationer.

Vi bygger ett trafiksystem för framtiden som är hållbart och rättvist

Människor och varor måste röra sig över hela landet och över gränsen både smidigt och hållbart. Trafikutsläppen i hemlandet bör åtminstone halveras och utsläppen från flygtrafiken bör minskas också utanför våra gränser. Därför vill De Gröna speciellt satsa på kollektivtrafik, fotgängare, cyklister och på elektrifiering av trafiken. Vi förbättrar förutsättningarna för transportbranschen och bilismen att förnyas. Vi förnyar den ekonomiska styrningen av trafiken så att den på ett rättvist sätt uppmuntrar till hållbara val i de olika regionerna.

Vi främjar tågtrafiken i hela landet och ser till att hålla vägarna i skick

 • Vi ökar satsningarna på järnvägsnätet och betonar i synnerhet järnvägsförbindelser som kan ersätta flygtrafiken i hemlandet. Vi håller banverket i skick, elektrifierar det och minskar flaskhalsarna inom järnvägsnätet.
 • Vi styr över stöden från flygtrafiken till järnvägsförbindelserna och minskar utsläppen från flygtrafiken.
 • Vi förbättrar tågförbindelserna till Sverige och Baltikum genom att främja Rail Baltica-projektet och tunneln till Tallinn.
 • Vi riktar väganslagen till underhåll och förbättring av säkerheten.
 • Vi etablerar nya nattågsförbindelser.

Vi förnyar den ekonomiska styrningen av rörligheten och gör den hållbar

 • Vi flyttar tyngdpunkten i trafikpolitiken så att alla utvecklingsprojekt stöder olika former av hållbar rörlighet – kollektivtrafik, cykeltrafik och fotgängartrafik.
 • Vi ökar stödet till projekt som främjar att folk använder cykel och går till fots. Vi stöder inköpet av elcyklar, utvidgningen av laddningsnätet för elbilar, ökningen av antalet biogasstationer och samåkningen med bil.
 • Vi ändrar avdraget för resekostnader så att det riktas till småinkomsttagare och sporrar användningen av cykel och kollektivtrafik där det är möjligt och rimligt. Vi stöder också kollektivtrafiken direkt så att dess andel av resorna växer.
 • Vi inför en flygskatt baserad på andra länders erfarenheter med avsikt att minska utsläppen från flygtrafiken.
 • Vi främjar utsläppshandeln för vägtrafiken på EU-nivå och fortsätter förberedandet av en nationell utsläppshandel inför utsikten att systemet inte avancerar inom EU, och utsläppen inte minskar tillräckligt på annat sätt.
 • Vi sporrar sådana stadsområden, där man inte når utsläppsminskningsmålen för trafiken på annat sätt att ta i bruk trängselavgifter. De eventuella intäkterna styrs till förbättring av kvaliteten på den regionala kollektivtrafiken. Vid genomförandet av trängselavgifterna bör man värna om bilisternas intimitetsskydd.

Vi utreder möjligheterna att ta i bruk rättvisa vägavgifter regionalt

 • Vi gör avgifterna stegvis stigande så att de är högst där bilismen orsakar mest skada och där det finns flest alternativ till användning av egen bil.
 • Vi ersätter bränsleskatten stegvis genom avgifter så att statens skatteintäkter inte märkbart sjunker i framtiden när användningen av fossila bränslen minskar.
 • Vi inför avgifter utan att pruta på intimitetsskyddet och utan central platsspårning av fordon.

Vi förbättrar transportbranschens konkurrenskraft och hållbarhet

 • Vi beviljar anskaffningsstöd till fordon med låga utsläpp som används inom yrkestrafiken.
 • Vi tar i bruk en vägavgift för tung trafik med fokus på den internationella genomfartstrafiken.

Vi gör hållbarheten lönsam inom jord- och skogsekonomin

Lantbruket i Finland och globalt står inför förändringar. Vårt beroende av fossila importråvaror höjer kostnaderna och mången företagare befinner sig i ekonomiskt trångmål. Samtidigt behövs det förnyelser inom jord- och skogsekonomin och satsningar på bekämpande av klimatförvandlingen och förstärkande av naturens mångfald. De Gröna är måna om odlarens välmåga och ett rättvist pris på den mat odlaren producerar. Vår jordbrukspolitik siktar på en förnyelse som gör att lönsamheten inom matproduktionen stiger, självförsörjningen ökar och miljöpåverkan minskar. Djurens välmåga, den sociala hållbarheten och miljöns tillstånd syns allt tydligare i konsumenternas värderingar och ger odlaren en konkurrensfördel. Stödpolitiken måste reformeras så att de lösningar som är hållbara ur miljösynvinkel alltid är de förmånligaste alternativen för odlaren.

Vi utvecklar matmarknaden så att producenten får en tillräcklig utkomst

 • Vi förbättrar avtalen mellan producenterna, livsmedelsindustrin och handeln. Vi ingriper i handelns dominerande ställning lagstiftningsvägen.
 • Vi tar i bruk ett finländskt ”rättvis handel”-märke för varor vilka konsumenten kan betala ett högre pris för på så sätt att summan går direkt till producenten.
 • Vi utreder möjligheterna att befria direktförsäljningen från gårdarna och matringarna från mervärdesskatt.

Vi riktar jordbruksstöden till de aktiva odlarna så att stöden är bundna till matproduktionen, försörjningstryggheten och upprätthållande av de ekosystemtjänster som naturen erbjuder

 • Vi stöder energisjälvförsörjningen inom jordbruket till exempel genom att främja produktionen och användningen av biogas.
 • Vi styr över medlen från återbetalningssystemet för bränsleskatten till ett stöd som hjälper lantbruken att övergå till att använda inhemsk, förnybar energi. Vi formar basstödet så att det stegvis blir mindre för de större gårdarna.
 • Vi lockar unga odlare till branschen och förbättrar gårdarnas möjligheter att satsa på förnyande investeringar.
 • Vi fördubblar ekoproduktionen, som jämfört med vanlig produktion är självförsörjande vad gäller gödningsmedel.
 • Vi tar i bruk ekometoder för att förbättra hållbarheten och öka självförsörjningen också i stödkriterierna för vanlig produktion.
 • Vi påverkar EU så att det införs en högre miniminivå för miljö- och djurskyddet samt en förbättring av arbetsförhållandena för produkter producerade inom EU-området och produkter importerade till området.

Vi ökar den inhemska växtbaserade matproduktionen och minskar konsumtionen av kött

 • Vi säkerställer en behärskad och rättvis omställning genom att skapa en långsiktsstrategi för att minska djurproduktionen och konsumtionen av animaliska livsmedel och öka produktionen av vegetariska livsmedel i Finland.
 • Vi stöder en ökad produktion och produktutveckling av inhemskt växtbaserat protein och foder.
 • Vi gör de offentliga mattjänsterna vegetariskt dominerade.

Vid produktionen av animaliska livsmedel främjar vi metoder som förbättrar näringscirkulationen och stöder naturens mångfald

 • Vi förbättrar konkurrenssituationen för det finländska, så gott som antibiotikafria köttet genom att ta i bruk en antibiotikaskatt för kött som säljs i Finland.

Vi minskar utsläppen i luft och vattendrag från lantbruket

 • Vi sporrar lant- och skogsbruket till kolbindning genom nya ersättningar för ökade kolsänkor.
 • Vi förbättrar kvaliteten på jordmånen och minskar behovet av gödsel genom att främja metoder för regenerativ odling.
 • Vi minskar röjningen av kärrmark till åker genom att påföra en röjningsavgift.
 • Vi förbättrar tillståndet i Östersjön genom att införa strängare gödselbegränsningar för riskåkrar, förstora skyddszonerna vid åkrarna, effektivera kvävereningen i reningsverken samt öka kalk- och gipsbehandlingen respektive näringscirkulationen.

Vi ökar mångfalden i ekonomiskogarna och förbättrar deras skadetålighet

 • Vi gör skogsbeståndet och trädens åldersstruktur i ekonomiskogarna mer varierande och ökar mängden ruttnande träd.
 • Vi går över från kalhyggen till kontinuerlig skogsvård i statens ekonomiskogar.
 • Vi ökar utbildningen och informationen om kontinuerlig skogsvård också bland privata skogsägare.
 • Vi höjer skogsindustriprodukternas förädlingsgrad genom att rikta nuvarande skogsekonomistöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Med hjälp av offentlig upphandling kan vi skapa marknader för långlivade träprodukter och främja byggande i trä.

Läs mera om De Grönas jordbrukspolitiska program (2018) och skogspolitiska program (2020)

Vi tillgodoser djurens rättigheter förbättrar deras välmåga

Vår nuvarande livsstil är baserad på ett utnyttjande utan motstycke av en stor mängd djur, vilket är ekologiskt och etiskt ohållbart. Diskussionen om djurens välmåga och rättigheter har vuxit kraftigt de senaste åren, och hur djur blir bemötta bekymrar medborgarna mer än tidigare. De Grönas tänkande utgår från att djuren har ett värde som är omätbart och som är oberoende av människan. Människan har ett särskilt ansvar för de andra djuren för vi kan tvinga dem att underkasta sig oss och vi kan värdera våra gärningar ur en moralisk synvinkel. Lagstiftningen bör svara på utmaningarna från djurskyddet och dagens forskningsrön kring djurens förmågor och behov. Det här förutsätter betydande förändringar i våra konsumtionsvanor och vårt sätt att behandla djur.

Vi tryggar produktionsdjurens möjligheter att röra sig fritt och bete sig arttypiskt

 • Vi förbjuder båsladugårdar som hindrar djuren från att röra sig, uppfödning av burhöns och av suggor i bur samt de åtgärder som orsakar smärta såsom kastrering av grisar och avhorning av kalvar. Vi ökar rörelseutrymmet för djuren, inför stimulerande inredning och bättre möjligheter att vistas utomhus. Vi utvidgar ekostandardkraven på djurens välmåga att gälla alla produktionsdjur.
 • Vi förbjuder pälsdjursuppfödningen efter en kort övergångstid och erbjuder pälsuppfödarna ett avvecklingsstöd.
 • Vi tar itu med de problem med välmågan som djurförädlingen orsakar och förbjuder på grund av överförädling uppfödning av sjuka raser. Vi beaktar djurens behov i all verksamhet som har en inverkan på dem.
 • Vi förbjuder fångstmetoder som orsakar plåga vid jakt.
 • Vi stöder djurforskningen och beaktar de senaste forskningsrönen i beslutsfattandet. Vi satsar på djurfria försöksmetoder inom den medicinska forskningen.
 • Vi ser till att det finns tillräckliga resurser inom rådgivningen för att främja djurens välmåga. Vi satsar på djurskyddsövervakningen för att trygga förmågan att ingripa i missförhållanden.
 • Vi tar i bruk en obligatorisk igenkänningsmärkning för keldjur, åtminstone för hundar, katter och kaniner.

Läs mera om De Grönas djurpolitiska linjedragning (2018)

Finland som en viktig del av Europa och världen

Vi fördjupar det europeiska samarbetet

Att lösa vår tids stora problem förutsätter ett starkt Europa. Europeiska unionen förmår effektivare än enskilda länder ta itu med klimatkrisen, försvagningen av demokratin och instabiliteten i våra närområden. Därför vill De Gröna fördjupa och bredda det europeiska samarbetet. Vi vill göra Europeiska unionen hållbarare och socialare. EU:s ekonomi- och näringslivspolitik måste förnyas för att bättre svara mot dagens krav. Vi vill också förstärka hörnstenarna i det europeiska samarbetet: de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och demokratin.

Vi bekämpar klimatkrisen och minskningen av den biologiska mångfalden genom att förstärka EU:s program för grön utveckling

 • Vi tidigarelägger utsläppsmålen, effektiverar utsläppshandeln, ökar kolsänkorna och uppdaterar hållbarhetskriterierna för bioenergi.
 • Vi finansierar gränsöverskridande järnvägsförbindelser och förutsätter nollutsläpp från bilar senast 2030.
 • Vi ställer upp en målsättning med avsikt att halvera konsumtionen av jungfruliga råvaror inom EU-området senast 2040.
 • Vi utvidgar nätet av europeiska skyddsområden och ökar återställningen av natur inom hela EU.

Vi uppdaterar EU:s ekonomi- och näringslivspolitik

 • Vi styr om jordbruks- och områdesstöden samt andra EU-medel till stöd till kompetens, energisjälvförsörjningen, den gröna omställningen och de mest sårbara människogrupperna.
 • Vi stöder förslagen att öka EU:s egna tillgångar till exempel genom en tull på kol och beskattning av digijättarna.
 • Vi deltar aktivt i diskussionen om förnyelsen av EU:s ekonomi- och skuldregler. De nya reglerna bör möjliggöra investeringar som är nödvändiga för den gröna omställningen. Reglerna måste vara trovärdiga och samtidigt tillräckligt flexibla för att passa de olika omständigheterna i medlemsländerna.

 

 • Vi skapar ett permanent finansieringsförfarande med hjälp av vilket unionen genom behärskade stimulansåtgärder effektivt kan hantera överraskande kriser som hotar sätta dess ekonomi i gungning.

Vi främjar en ansvarsfull företagsverksamhet och ingriper i skadlig skattekonkurrens

 • Vi stiftar en bindande företagsansvarslag som gäller inom hela EU och som förpliktar företagen att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och skador på miljön inom hela produktionskedjan.
 • Vi skapar enhetliga beräkningsgrunder för samfundsskatten och anger en miniminivå för den.

Vi svarar på migrationen på ett sätt som visar respekt för de mänskliga rättigheterna

 • Vi skapar trygga och lagliga rutter för dem som söker asyl i Europa.
 • Vi främjar en rättvis ansvarsfördelning mellan EU-länderna för mottagande av flyktingar och asylsökande.
 • Vi tar itu med de grundläggande orsakerna till flyktingskap genom att stöda hållbar utveckling och demokrati i ursprungsländerna.

Vi bygger ett socialt Europa och investerar i kompetens och kunnande

 • Vi skapar grundtrygghet och minimivillkor för arbetslivet som gäller för hela EU. Vi garanterar utkomsten för dem som har det sämst, och att arbetstagarnas rättigheter uppfylls.
 • Vi ökar unionens finansiering av forskning och utveckling samt av studentutbyte.

Vi förstärker demokratin inom EU:s beslutsfattande

 • Vi ger det folkvalda Europaparlamentet rätt till lagstiftningsinitiativ.
 • Vi övergår till beslut med kvalificerad majoritet i de flesta frågor i rådet för att enskilda länder inte ska kunna hindra hela den övriga unionen från att gå vidare.
 • Vi binder strängt unionens finansiering av medlemsländerna vid respekt för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna.
 • Vi främjar möjligheten för länder som uppfyller medlemsvillkoren att bli medlemmar i unionen.

Läs mera om De Grönas Europa-program (2021)

Vi driver en modig globalpolitik utifrån våra värderingar

Det internationella samfundet bör utgå från målsättningar kring jämlikhet, mänskliga rättigheter, rättsstaten, folkvälde och fred. Finland kan spela en större roll än landets storlek ger vid handen när det gäller att lösa gemensamma globala problem. Därför vill De Gröna att Finland försvarar en regelbaserad världsordning och förstärker Förenta Nationernas ställning. Vi främjar FN:s målsättningar kring hållbar utveckling samt ökar den internationella bistånds- och miljöfinansieringen.

Vi förstärker det internationella samarbetet

 • Vi genomför en utrikespolitik som systematiskt främjar jämlikheten mellan könen.
 • Vi främjar samarbetet mellan de demokratiska länderna som motvikt till oligarkiernas frammarsch.
 • Vi stöder Förenta Nationerna som den viktigaste scenen för internationellt samarbete och understöder effektiveringen av organisationen och ökar dess inflytande.
 • Vi stöder förnyelsen av FN:s säkerhetsråd så att det bättre representerar hela världen, och arbetar för att Finland blir medlem i säkerhetsrådet 2030.

Vi ökar och effektiverar finansieringen av det internationella samarbetet

 • Vi höjer finansieringen av biståndet så det uppgår till 0,7 procent av bruttonationalprodukten och ökar gradvis de minst utvecklade ländernas och medborgarorganisationernas biståndsandel.
 • Vi svarar bättre än hittills på det växande behovet av humanitär hjälp.
 • Vi främjar den globala klimaträttvisan genom att öka den internationella klimat- och miljöfinansieringen, genom att stöda ersättningen av klimatskador och genom att främja ibruktagandet av klimatlösningar.
 • Vi förutsätter att allt biståndsarbete är effektivt och ger resultat.
 • Vi betonar jämlikhet mellan könen, minoriteters rättigheter, utbildning och familjeplanering inom biståndsarbetet.

Vi främjar hållbar utveckling i allt internationellt samarbete

 • Vi stöder avvecklingen av handelshinder och förutsätter stränga villkor för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i internationella handels- och ekonomiavtal.
 • Vi strävar efter ett snabbare stopp på befolkningstillväxten genom att främja mänskliga rättigheter och social utveckling.
 • Vi stöder medborgarsamhället och personer som försvarar mänskliga rättigheter i synnerhet i totalitära stater.
 • Vi driver på ett internationellt avtal om kriminalisering av miljöförstöring, det vill säga kriminalisering av omfattande miljöskador orsakade av människan.
 • Vi slopar patentskyddet för vaccin och mediciner som utvecklats med offentliga finansiering om detta är nödvändigt för att rädda liv och hälsa till exempel vid globala pandemier.

Vi säkrar Finlands försvar i alla situationer

Europas säkerhetssituation har rubbats i grunden och instabiliteten i världen har ökat. Nu måste vi klara av att omvärdera Finlands ställning i försvarssamarbetet och förstärka alliansen med andra länder. De Gröna vill utveckla värnplikten och trygga Finlands försvarsförmåga i alla situationer. Vi vill också göra Finland till en stormakt när det handlar om att bygga fred. Samtidigt ska vi stärka internationella avtal som begränsar skador orsakade av krig och främjar en kärnvapenfri värld.

Vi förstärker försvarssamarbetet

 • Vi bär gemensamt ansvar för EU:s och dess närområdens säkerhet, vi utvecklar den inbördes hjälpen mellan medlemsländerna och ordnar gemensamma övningar för att kunna handskas med storolyckor och väpnade anfall.
 • Vi förstärker det nordiska försvarssamarbetet.
 • Vi stöder Finlands Nato-medlemskap och ser till att Finland som medlem i försvarsförbundet främjar stabilitet, fred och trygghet i Europa och i världen.

Vi förnyar stegvis värnplikten så att den bemöter människor jämlikt, förstärker förmågan att uthärda kriser och garanterar Finlands militära säkerhet.

 • I det första skedet utsträcker vi uppbåden att gälla hela årsklassen. I den egentliga värnplikten deltar männen och de kvinnor som gör det frivilligt. Vi förkortar civiltjänstgöringen så att längden på den inte har en straffnatur i förhållande till värnplikten. De som vägrar tjänstgöra av samvetsskäl ska inte bestraffas.
 • I det andra skedet genomförs en utredning av likställd värnplikt och påbörjas en förnyelse av systemet utifrån utredningen. Målsättningen med förnyelsen är att trygga den militära prestationsförmågan genom att utbilda samma mängd värnpliktiga som nu samtidigt som urvalet skulle beröra personer av olika kön jämnt.

Vi försvarar freden och förstärker tryggheten internationellt

 • Vi fortsätter att spela en viktig roll inom fredsarbetet, krishanteringen, vapennedrustningen, fredsbevarandet och vid konfliktlösningar. Vi förstärker kvinnornas roll när det gäller att främja fred och aktivera hela samhället för saken.
 • Vi försvarar Ålands internationella roll som autonomt och demilitariserat område. Vi utvecklar självstyret genom att föra en fungerande dialog mellan Åland och Finland.
 • Vi förbjuder vapenexport till totalitära stater som systematiskt struntar i mänskliga rättigheter och för anfallskrig.
 • Vi ansluter Finland till internationella fördrag som förbjuder kluster- och kärnvapen.
   • Vi främjar kärnvapennedrustning och bibehåller Finland och de nordiska länderna som kärnvapenfria zoner.