Teman

De grönas politiska program

Det politiska programmet beskriver våra viktigaste politiska mål för valperioden 2023-2027 och medlen för att förverkliga dem. Utifrån målprogrammet har även våra fyra toppteman tagits fram: miljö, utbildning, fattigdom och arbete – ett utkristalliserat valprogram och en kompletterande färdplan för ekonomi och sysselsättning.

De Grönas politiska program 2023-2027

Vi skyddar vår gemensamma miljö

Vi stoppar inskränkningen av naturens mångfald och tryggar djurens rättigheter. Vi måste vidta lösningar innan klimatförändringarna accelererar utom kontroll och arternas utdöende spårar ur.

Människan är en del av naturen och vår art är helt beroende av naturen. Ändå har vi i årtionden överbelastat naturen och dess förnyelseförmåga. De Grönas mål är att hitta metoder för en hållbar samexistens mellan människan och hela biodiversiteten.

Vi måste göra ambitiösa beslut för att skydda naturen, bekämpa klimatförändringen och anpassa oss till dess effekter. De Grönas mål är en rättvis förändring, där alla förblir delaktiga och effekterna fördelas rättvist.

Vi har bråttom att reparera vår livsstil, så att ett mångformigt liv på jorden kan fortsätta. I morgon kan det redan vara för sent, så vi måste börja bygga ett hållbart samhälle nu.

Vi stoppar klimatfö­ränd­ringen

Vi har bråttom att bekämpa klimatförändringen. Att stoppa global uppvärmning vid 1,5 grader är vår tids viktigaste uppgift.

Vi måste ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen, få mer kolsänkor och investera i spårtrafik. Samtidigt ger klimatgärningar möjligheter att skapa nya jobb och näringar.

De Gröna siktar på ett koldioxidneutralt Finland till år 2030. Det innebär att Finlands kolsänkor binder lika mycket koldioxid från atmosfären som vi släpper ut. Kort därefter måste vi eftersträva negativa utsläpp, det vill säga binda mer kol från atmosfären än vi släpper ut.

Finländarnas utbildningsnivå, läranderesultat och förutsättningar för högre utbildning och forskning måste lyftas i den internationella spetsen.

Vi satsar på utbildning

Alla barn, ungdomar och vuxna har rätt att lära sig och få undervisning genom livet, oavsett bakgrund eller livssituation.

Finland kan stoltsera med kvalitetsutbildning på alla nivåer och använda denna som ett trumfkort i den internationella konkurrensen. Låt oss ge alla en god småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och en examen på andra stadiet, samt investera i högre utbildning som stärker kompetens och utbildning.

Finlands framgång har alltid byggt på jämlik utbildning – på att inkludera alla. Utbildning är en investering till grund för framtiden.

Finländarnas utbildningsnivå, läranderesultat och förutsättningar för högre utbildning och forskning måste lyftas i den internationella spetsen.

Vi bekämpar fattigdom och ojämlikhet

De mest jämlika samhällena är lyckligast och klarar sig bäst i internationell jämförelse. Vi vill ha ett Finland som målmedvetet försvarar jämlikhet och oförytterligt människovärde. Ett Finland som tillhör var och en lika mycket.

I ett rättvist samhälle inkluderar vi alla människor. Vi måste införa basinkomst och reparera social- och hälsovårdstjänster. Familjeledighetsmodellen måste också vara jämställd och flexibel. Vi måste även bekämpa ofärd och utveckla tjänster för de mest utsatta.

Vi behöver en rättvis förändring

Klimatförändringen har inte upphört trots coronakrisen. Samtidigt finns det risk för att coronapandemin fördjupar ojämlikheten. Vi måste bygga ett samhälle som är hållbart för miljön och människorna.

Samtidigt minskar en rättvis förändring utsläpp, fattigdom och ojämlikhet. Det innebär en politik där kostnaderna för klimatåtgärder inte faller på de mest utsatta eller på människor som faktiskt inte har möjlighet att välja ett hållbarare alternativ. Rättvis förändring är ett förnuftigt, systematiskt och rättvist sätt att bemöta klimat- och miljökrisen.

Vi försvarar mänskliga rättigheter och jämlikhet

Mänskliga rättigheter tillhör alla. All politik måste bygga på respekt för och främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter.

Vi måste utrota rasism och annan diskriminering i Finland. Vi får inte blunda eller stänga våra dörrar mot världen, då vi även måste ta vårt ansvar globalt.

Finland bör idka en feministisk politik som bryter ner ojämställdhetens strukturer och ger plats för varje människas rätt att vara sig själv. Vi måste krossa glastak och stoppa rasism, diskriminering och trakasserier. Vi måste ingripa i ogrundade löneskillnader och prata mer öppet om löner, så att skillnaderna blir synliga.

Jämställdhet gäller inte enbart personer som lever i dag. Den offentliga makten måste även ta ansvar för att trygga framtida generationers livsförutsättningar och mänskliga rättigheter.