Kommunalvals-program

godkänt vid partidelegationens möte den 21 februari 2021

Inledning

Vi kan göra vad som helst bara vi lägger manken till.

Årets kommunalval handlar om ifall vi bestämmer oss för att bygga en bättre morgondag. De Gröna står på de svagas, smås och naturens sida även under svåra tider.

Vi måste lösa miljökrisen, naturbortfallet och människors vitala vardagstjänster i framtiden, i en situation där många kommuners ekonomi är stram. Lösningar kan hittas, ifall vi håller fast vid våra styrkor – vår beslutsamhet och förmåga att sätta oss in i andras situation. De har burit oss finländare förut och behövs för att komma framåt.

Kommunerna har mycket makt i Finland. I kommunerna kan vi styra riktningen mot en hållbar framtid: bekämpa klimatförändringar, investera i utbildning, skydda vår dyrbara natur, stödja de svagaste och stärka välbefinnande, mental hälsa och jämlikhet. I kommunerna kan vi göra en ordentlig förändring. Här presenterar vi hur det går till i De Grönas valprogram

Kommunalvalet våren 2021 kommer att hållas mitt i en global coronaviruspandemi som kommer att ha en långvarig inverkan på kommunal verksamhet och lokalbefolkningens liv. Vi kommer att behöva reparera den ekonomiska skulden och välfärdsskulden som orsakats av corona i kommunerna i flera år framåt.

Nu är det absolut den värsta stunden att skära ned på våra barns utbildning, för vilka vi bygger en framtid. Nu är det absolut den värsta stunden att skära ned på de tjänster, som blockerar jämlikhetens frammarsch. De ekonomiska kriserna kastar en lång skugga och vi har inte råd med en enda förlorad generation. De tidigare krisernas skador kan undvikas. Nu behövs beskyddare av jämställdhet och omtänksamhet i kommunerna.

I en grön kommun kan alla känna sig delaktiga i samhället. Tjänster är inom räckhåll och hobbyer finns för alla från små barn till mor- och farföräldrar. Biblioteket fungerar som ett gemensamt vardagsrum och naturen är nära. Ibland kör du med biogas- och elbilar, sedan hoppar du på en spårvagn, pendeltåg eller upp i cykelsadeln. Olika lösningar behövs över hela landet.

Under den här tiden behöver varje finsk kommun modet att försvara det som är värdefullt och bygga hopp om en bra framtid. Det krävs beslutsamhet för att stoppa klimatkrisen och för att ta tillfället i akt för rena lösningar. Det krävs mod för att motstå orättvisa och kortsynthet. Det krävs också en vilja att fråga och involvera människor.

Vi finländare kan göra vad som helst när vi bestämmer oss för att göra det.
Nu är det dags att bygga en hållbar framtid.
I morgon är Finland grönt.

– Maria Ohisalo

En kommun som bekämpar klimatkrisen och bryr sig om naturen är grön

Lösningar för att bekämpa klimatförändringar, vårda naturens mångfald och förbättra miljön varierar i Finland. En ordentlig förändring kräver identifiering av regionala skillnader och beaktande av dem i klimat- och miljöpolitiken. Lokalt klimatarbete skapar nya jobb och bekväma boendemiljöer, och det är vad en ordentlig förändring handlar om.

1. Klimatförändringen bekämpas i kommunerna

I en grön kommun är kampen mot klimatförändringen, anpassning till den och ökad kapacitet för förändring och motståndskraft relaterade till miljöproblem en del av kommunens samtliga aktiviteter. I en grön kommun kan invånarna skapa en hållbar livsstil för sig själva.

De Gröna vill göra alla finska kommuner till pionjärer inom klimatarbete. Många kommuner har satt upp ambitiösa klimatmål. De Gröna har som mål att alla kommuner ska vara koldioxidneutrala senast på 2030-talet.

Mycket av Finlands utsläpp ligger hos kommunala beslutsfattare. De bestämmer hur kommunens el och värme produceras, hur trafiken organiseras och hur klimatvänliga produkter skaffas i kommunerna. Det räcker dock inte för en kommunal eller stadsorganisation att minska sina egna utsläpp till noll, utan tillsammans med invånare och företag i området måste möjligheter skapas för att leva utan klimatutsläpp. Detta kräver ett ökat samarbete mellan kommuner, organisationer, företag och invånare.

Gröna mål:
 • Alla fossila bränslen, dvs. kol, torv, olja och naturgas, ska överges i alla kommuner. Vi sätter ett år som mål i varje kommun för att ge upp fossila bränslen.

 • Vi utvecklar en vägkarta för varje kommun för att övergå till en koldioxidneutral framtid och utvecklar en kommunal budget för hållbar utveckling.

 • Gör cirkulär ekonomi samt energi- och materialeffektivitet till en del av vardagen i hemorten och regionen. Till exempel från biogasproduktionen återvinner man lokalt bioavfall, avloppsslam, gödsel och jordbruksbiprodukter till transportbränsle och gödselmedel.

 • Vi förbättrar de kommunala fastigheternas energieffektivitet och ökar byggnadernas egna energiproduktion. Vi styr fastighetsägarna till att förbättra energieffektiviteten och användningen av energi med låga utsläpp.

 • Torv och andra fossila bränslen kommer att ersättas i energiproduktionen, främst med icke-förbränningsmetoder och vid behov med verkligt hållbar biomassa.

 • Vi stärker upphandlingskunskapen och säkerställer det ekologiska, etiska och globala ansvaret i upphandlingarna.

 • Vi rekommenderar råvaror med låga utsläpp och som är ekologiskt hållbara, organisk och närproducerad mat till skol- och daghemsmatsalar samt kommunens personalrestauranger. Dessutom minskar vi på andelen animalisk föda. Vi ser till så det finns veganska alternativ tillgängligt.

 • Vi involverar kommuninvånarna i miljöarbete och tar människornas egna utgångspunkter i beaktande. Vi lyssnar på de ungas miljörörelse.

 • Vi tar hänsyn till bevarande av kolsänkor och kolbestånd och odlande i kommunernas markanvändning och skogsförvaltning. Vi främjar kolbindande odlingsmetoder på åkrarna som kommunen hyr.

 2. Naturens mångfald vårdas i kommunerna

Naturen ligger nära finländarnas hjärtan och det måste vara möjligt att njuta av den både på landet och inne i städerna. En grön kommun skyddar naturen och djurlivet och är med och förhindrar naturbortfall och pågående massutrotning. Kommunerna och städerna har en betydande roll i naturvård, eftersom lösningarna för att trygga naturens mångfald oftast är lokala. Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på naturvård, så nu har kommunerna pengar att skydda naturen med i rekordantal.

Närliggande stadsskogar, parker och rekreationsområden är viktiga för naturens mångfald, men de spelar också en viktig roll för människors hälsa och välbefinnande. Mångfaldig natur, fritt strömmande rena vattendrag och gröna bostadsområden utgör kommunernas attraktionskraft. I en grön kommun är de tillgängliga för alla.

Städer och kommuner äger betydande mängder skog och andra naturområden. I en grön kommun baseras skogsbruket på kontinuerlig odling, tryggande av kolsänkor och kolbestånd, skyddande och ökning av naturens mångfald, samt fritidsanvändning av skogar och ett hållbart skogsbruk. Den gröna kommunen är en pionjär för att bevara skogens naturvärden.

I en grön kommun finns det många parker, gatuträd, gröna gårdar och gröna tak. Samtidigt lämnas en del av den urbana naturen i sitt naturliga tillstånd för att stödja de arter och vitala pollinerare som bor i staden. Naturens mångfald kommer också att öka i centrum.

En grön kommun är också djurvänlig och främjar målmedvetet djurens välbefinnande. Djurskyddsproblem löses och förhindras.

Gröna mål:
 • Införliva förbättring av naturens mångfald i kommunernas och städernas strategier, politiska program och praktiska åtgärder.

 • Vi grundar minst ett skyddat område i varje kommun under valperioden. Vi skyddar snabbt alla kommunägda skogar som uppfyller kriterierna i METSO-programmet.

 • I planeringen av markanvändningen säkerställs bevarandet av ekosystem genom att metodiskt visa tillräckliga nätverk av grön- och vattenområden i planläggningen.

 • Vi utarbetar ett ambitiöst naturvårdsprogram för alla kommuner som genomförs med beslutsamhet.

 • Vi integrerar återställande av livsmiljöer i kommunala naturskyddsåtgärder.

 • Kommunala skogar förvaltas med invånarnas deltagande på ett sådant sätt att de skyddar naturens mångfald samt landskaps- och rekreationsvärden.

 • Vi tar hand om vattendragen och fiskbestånden genom att demontera hinder för migrering av flyttfisk, bygga fiskeleder och rehabilitera rinnande vatten.

 • Vi ökar mångfalden genom att göra gräsmattor till ängar, hanterar öppna områden, till exempel genom bete samt vårdar livsmiljöer för hotade arter.

 • Vi minskar användningen av bekämpningsmedel i landskapsarkitekturen och gynnar mat som produceras utan bekämpningsmedel i skol- och daghemsmåltider samt i kommunala personalrestauranger.

 • Ingen planläggning planeras för hotade livsmiljöer eller arter, de ekologiska nackdelarna kompenseras.

 • Ingen gruvdrift eller annan industriell verksamhet får placeras i eller nära värdefulla naturområden.

 • Kommunala veterinärtjänster ska tryggas. Vi utvecklar en djurskyddsplan för kommunen och stärker samarbetet mellan lokala djurskyddsaktörer.

 3. Vi bygger hållbara och hemtrevliga kommuner och städer

Principen för en grön tätbebyggelse och stadens centrum är täthet och tillgänglighet: Inom 15 minuters kommuner kan olika tjänster, fritidsaktiviteter men även de närliggande skogarna nås med cykel, till fots eller med kollektivtrafik cirka en kvart bort. De mindre kommunernas centrum är livliga och kompakta, så saker kan hanteras till fots. Hela kommunen är en persons hem och den måste fungera för alla slags kommuninvånare. Tillgänglighet är ett värde för de gröna som inte kan prutas på.

Även på landsbygden, där avstånden är långa, har samhällsstrukturen betydelse, eftersom funktionella och intakta byar skapar gemenskap och ger invånarna betydelse och en känsla av trygghet. Dessutom gör bykoncentrationer det enklare att ordna samkörning, vägunderhåll, vattenförsörjning och telekommunikationsanslutningar.

Den gröna kommunen skyddar också naturen och bekämpar klimatförändringar genom zonindelning. Genom att koncentrera nybyggnation till stor del till områden som redan har byggts och genom att komprimera samhällsstrukturen sparar vi naturen. Samtidigt vill vi säkra tillgång till närliggande natur och ekologiska nätverk även i kondenserande städer.

De höga bostadskostnaderna drabbar många, särskilt i växande områden. Tillräcklig bostadsproduktion kommer att säkerställas i en grön kommun och bostäder till skäliga priser kommer att läggas till så att alla kan hitta ett hem som uppfyller behoven.

En vacker miljö förbättrar människors livskvalitet och hälsa så att de spenderar tid i gemensamma utrymmen. Att investera i arkitektur, arkitektoniska arv och kulturmiljöer skapar trivsel och stärker kommunens identitet. Den gröna kommunen skyddar också sina historiskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader.

Gröna mål:
 • Se till att kommunens mål för koldioxidneutralitet styr planläggningen och kräva utvärdering av miljöpåverkningarna i planerna.

 • Främja utvidgningen av ekologiska nätverk och trivsel i städer och tätorter genom att öka gatuträd, gröna tak och annan vegetation mitt i den redan byggda miljön.

 • Säkerställa tillräckligt bostadsbyggande i tillväxtcentra och på så sätt begränsa ökningen av bostadspriser och hyror.

 • Öka volymerna för bostadsproduktion till skäliga priser och planera fler studentbostäder

 • Förhindra segregering av områden genom att se till att alla bostadsområden har ett stort utbud av hyres- och ägarbostäder.

 • Förlänga byggnadernas livscykel. Vi ökar på lösningar som främjar energieffektivitet i byggnader, träbyggande och andra fossilfria material.

 • Skydda det regionala arkitektoniska arvet och den distinkta historien. Gröna kommuner investerar i högkvalitativ arkitektur.

 • Gör den byggda miljön och byggnaderna tillgängliga, lätta att nå samt åldersvänliga.

 • Stärka säkerheten i stadsmiljön med hänsyn till behoven hos specialgrupper som barn, äldre eller personer med nedsatt rörlighet.

 • Främja projekt där invånarna kan planera för framtida områden och deras omgivningar. Vi ser till så att vi verkligen lyssnar på invånarna.

 • Utveckla livskraften och trivseln i stadskärnorna genom att främja tillgängligheten till lokala tjänster till fots eller med cykel.

 4. Vi gör trafiken hållbar

En grön kommun tillåter lågutsläppsrörlighet för alla, oavsett var de bor. I stora städer innebär detta att förbättra förutsättningarna för promenader, cykling och kollektivtrafik. Biogas- och elbilar samt bilpooler kan minska utsläppen från rörlighet där det inte är vettigt att organisera kollektivtrafik.

Cykling och promenader kan främjas i tätorter av alla storlekar. Det uppmuntrar till klimatvänligare rörlighet och skapar en säkrare miljö då trafikolyckorna minskar. Elcyklar gör det lättare att ta sig runt. De euro som investerats i cykling och promenader betalas tillbaka flerfalt till kommunerna som positiva hälsoeffekter.

I en grön kommun minskar ett omfattande och funktionellt bredbandsnät och digitalisering affärsresor och möjliggör en smidig vardag längre borta från tjänsterna.

Gröna mål:
 • Minska behovet av att flytta runt i städer och tätorter genom planläggning som siktar på en tät samhällsstruktur som är effektiv när det gäller att organisera kollektivtrafik.

 • Öka spårtrafiken både i lokala transporter i stora stadsområden och mellan stadsområden. Pilotprojekt inom närtrafiken lanseras över hela landet.

 • Vi ökar kollektivtrafikens attraktivitet och gör det till ett alternativ för fler människor. Vi minskar biljettpriserna och ser till att specialgrupper som ungdomar, studenter och pensionärer får minst 50% rabatt.

 • Vi ökar populariteten för promenader och cykling genom att bygga bättre gång- och cykelvägar, förbättrar deras vinterunderhåll och utarbetar program som främjar promenader och cykling i varje kommun.

 • Vi främjar utvecklingen av stadsvandringscentra. Det trivsamma centrumet lockar människor, vilket är i både invånarnas och företagens intresse.

 • Vi tar stadscykelsystem i bruk i alla stadsområden.

 • Vi säkerställer smidiga reselänkar och bygger lättillgängliga cykelparker för kollektivtrafikstationer.

 • Vi främjar bilkörning med mindre utsläpp i mindre befolkade områden genom att uppmuntra kommuner, bostadsföreningar och företag att bygga laddningsstationer för elbilar och tankstationer för biogasbilar.

 • I större städer kan trängselavgifter införas för att säkerställa trafikflöde och minimera skador från körning. Intäkterna kanaliseras för att stödja kollektivtrafiken. I mindre kommuner används och vidareutvecklas anropsstyrd transport och olika nya transporttjänster.

 • Överge parkeringsstandarderna som bestämmer minimimängden parkering i ett omfattande kollektivtrafikområde och övergår till marknadsbaserad parkering.

En kommun som investerar i utbildning är grön

Finlands historia är en berättelse om utbildningens kraft. Genom utbildning har vi blivit ett av de mest utvecklade och lyckligaste länderna i världen på hundra år. Utbildning är också nyckeln till att säkra Finlands framtida välbefinnande. I en grön kommun kan vi göra finländsk utbildning till den bästa i världen.

Varje barn och ung är viktig. I en grön kommun håller vi fast vid att varje dröm hos barn och unga är lika värdefulla. Vi ser till att vem som helst i detta land kan bli vad som helst.

I ett grönt civiliserat samhälle garanteras alla jämlikhet och samma rätt till högkvalitativ och gratis utbildning från förskoleundervisning till högre utbildning och livslångt lärande. I en grön kommun är utbildning kommunens kärnuppdrag. Det är en investering i framtiden.

Hjärtat av civilisationen innebär kultur och samhörighet samt ett roligt och meningsfullt liv i kommuner och städer. I ett grönt civiliserat samhälle är kulturen en viktig del av människors välbefinnande och kommunens livskraft.

1. Förskoleundervisning ger en grund för livet

Tidig barndom är ett unikt skede i livet där en person lär sig mer än någonsin. Den lägger grunden för livslånga värderingar, respekt för andra människor och natur, identitet och självkänsla.

I en grön kommun har varje barn rätt till en förskoleutbildning av hög kvalitet. Det betyder tillräckligt små grupper, kompetent personal, en stimulerande miljö och stöd för problemen i inlärning och välbefinnande. I en grön kommun utjämnar förstklassig förskoleundervisning barnens olika utgångspunkter och förebygger avbrytande av studier och social segregation

En jämlik, trygg och högkvalitativ förskoleundervisning främjar barnets utveckling och lägger grunden för framtida lärande. Barn i utsatta positioner gynnas främst av detta.

Gröna mål:
 • Vi ser till att barnet är en del av en permanent och lämpligt liten barngrupp i hens dagis.

 • Vi ger barnet och familjen stöd i inlärningens och uppförandets utmaningar redan under ett tidigt skede.

 • Vi investerar i dagispersonalens resurser och kunnande för att stödja barnets inlärning och stärker kunskaperna inom känslor och växelverkan genom lek, motion och konst.

 • Vi tryggar arbetskraften och färdigheterna i förskoleundervisningen i kommunerna genom att förbättra branschens attraktionskraft och ökar antalet platser för förskolelärarundervisningen.

 • Vi investerar i utvecklingen av könsmedveten utbildning i förskolan genom att se till att dagispersonalen får fortbildning om ämnet.

 • Vi försöker uppnå att kommunerna ska övergå till kostnadsfri förskoleundervisning, vilket skulle öka attraktionskraften hos förskoleundervisningen och samtidigt förbättra arbetslivet för föräldrar till småbarn.

 • Vi gör 5-åringarnas förskoleundervisning gratis på riktigt.

 • Öka miljöutbildningen och lärande i naturen i förskoleutbildningen. Säkra skogsområden och parker för naturutbildning nära dagis.

 • Vi för naturen till daghemmens gårdar: skog, gräs och planteringslådor.

 • Vi beaktar barn med invandrarbakgrund som en egen specialgrupp genom att erbjuda intensiv inlärning av finska för dem som behöver det och satsar på samarbete med daghem och barn- och familjetjänster

 

 2. Jämlik rätt till utbildning av kvalitet

Vi vill ha en skola som är full av läroglädje och kunskapsfröjd. I en grön kommun studerar människorna i hälsosamma lokaler, vi stärker läskunnigheten och förhindrar segregation samt utför hobbyer efter skoldagen.

I skolorna måste det råda ett bemötande som är stressfritt och tryggt, där ett barn eller en ung upplever sig som en sedd individ. En lärare måste kunna stöda en person som lär sig långsammare såsom en som lär sig snabbare och begripa olika former av inlärning. I alla situationer – även under undantagstider – är det viktigt att säkerställa att varje barn får det stöd det behöver i tid och samarbetet mellan skolan och välfärdstjänsterna fungerar. Inte en endaste elev får bli efter.

En meningsfull inlärningsväg för alla efter grundskolan kommer också att säkerställas. En bra utbildning och jämlika möjligheter till självutveckling är en garanti för ett fungerande samhälles framtid.

Gröna mål:
 • Vi garanterar en jämlik och jämställd grundutbildning åt alla.

 • Vi reserverar tillräckliga resurser för att bekämpa ojämlikheter. Vi tryggar studievård och inlärningsstöd, liksom mentalvårdstjänster för barn och unga samt socialt stöd till familjer.

 • Vi säkerställer hälsosamma och säkra inlärningsrum. Vi förhindrar inomhusluftproblem med reparationer i rätt tid och korrekt övervakning av byggnader. Vi agerar direkt på barnens och lärarnas symptom och berättar öppet om problemen.

 • Vi ser till att gruppstorlekar inte blir för stora och att möjligheter för samtidig undervisning, små grupper och delade lektioner finns tillgängliga.

 • Vi ser till att det finns tillräckligt med resurs- och specialundervisningslärare samt skolrådgivare.

 • Vi värnar om rätten att ha finska eller svenska som andraspråk till inlärning men även som inlärning på eget modersmål.

 • Vi ser till att ingens skolresa blir orimligt lång.

 • Vi ser till att varje barn och ungdom, oavsett bostadsområde, har möjlighet att lära sig i en trevlig skola med bra lärare. Särskilt stöd ges till skolor med fler utmaningar.

 • Vi säkerställer lärarnas uthållighet och möjligheter att uppdatera sina färdigheter. På detta sätt tryggar vi att även framtidens barn och unga också får utbildning och förskoleutbildning i världsklass. Vi bekämpar permitteringar av lärare.

 • Vi investerar i utvecklingen av barns och ungas läskunnighet i alla kommuner.

 • I varje kommun garanteras barnet möjligheten att göra aktiviteter i samband med skoldagen samt att delta i morgon- och eftermiddagsaktiviteter. Vi intensifierar skolans samarbete med olika idrotts-, ungdoms- och kulturorganisationer och grundläggande konstutbildning. Vi genomför en hobbygaranti.

 • En meningsfull andra stadiets plats garanteras för alla som har avslutat grundskolan. Tillräcklig närundervisning och individuella studievägar tryggas.

 • Vi ser till att personer med funktionsnedsättning och ungdomar som hör till olika specialgrupper har tillgång till den utbildning de vill ha, och att den har tillräckliga resurser för att möta specifika behov.

 • Vi främjar gratis utbildning på andra stadiet och tryggar kommunerna nödvändiga resurser.

 • Vi bygger förmånliga studentbostäder och studentvänliga kommuner. Fungerande studerandetjänster skapar en bra verksamhetsmiljö i kommuner för högskolor, gymnasier och yrkesskolor.

 • Vi använder kunskapen vi fått från undantagstillstånden för att utveckla distansundervisningen

 • Vi säkerställer möjligheterna för familjer med invandrarbakgrund att stödja sina barns skolgång genom att införa finsk språkundervisning särskilt inriktad på invandrarmödrar i skolorna.

 • Vi säkerställer tillräckligt med tid för förberedande utbildning, så att ett barn eller en ung får tillräckligt med färdigheter för att överföras till förskola, grundskola eller det andra stadiet.

 3. Rätten att bli accepterad, att få det stöd man behöver och att växa som människa

I en grön kommun har alla utrymme att växa till en unik individ utan rädsla för mobbning, trakasserier eller diskriminering. Bättre erkännande av mångfalden bland barn och unga i alla kommunala tjänster. Vi uppfostrar barn och unga i skolorna att verka i en värld av mångfald.

Ungdomsarbete är ett viktigt verktyg för att stödja ungdomar och tillhandahålla meningsfulla tjänster. Det är alltför ofta föremål för nedskärningar. Ungdomsarbete av hög kvalitet är en del av Den Gröna kommunens grundläggande aktiviteter för att förebygga och minska ungdomars problem.

I en grön kommun byggs en stark demokrati genom att understryka meningsutbyten, gemensam verksamhet och förståelse av varandra. Barn och unga hörs i beslut som gäller dem.

Gröna mål:
 • Stödja barn och ungdomars egen identitet. Skolan ska bryta ner onödiga könsroller och stereotyper i och utanför klassrummet.

 • Vi ser till att varje kommun är bra för barn och att barnets rättigheter förverkligas i varje barns vardag. Vi gör en barnkonsekvensbedömning av kommunala beslut.

 • Vi gör skolan till en säker plats för alla barn. Rasism, mobbning och diskriminering förebyggs och behandlas omedelbart.

 • Vi tryggar ungdomslokaler och andra utrymmen i varje kommun. Vi säkerställer genom ungdomsarbete på gräsrotsnivå, att unga har möjligheter att möta trygga vuxna där de spenderar sin fritid. Vi ser till att regnbågsungdomar har en säker mötesplats.

 • Vi säkerställer tillräckligt inlärningsstöd från förskola till andra stadiet. Vi erbjuder utbildningsfrämjande stödåtgärder som mångprofessionellt samarbete, bl.a studievägledning, specialundervisning, kurator- och psykologtjänster. Tillräcklig personlig vägledning ges för varje elev och studerande.

 • Förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i beslutsfattande i både skolor och kommuner..

 4. Kultur och bibliotek skapar bildning för alla

I en grön kommun förstår man att kulturen har makten att skapa välstånd, bildning, jämlikhet och nytänkande. Det har en viktig betydelse för människors välbefinnande och kreativitet, liksom för kommunernas livskraft. Kultur sammanför människor.

Rätten till roliga saker och upplevelser tillhör alla i en grön kommun. Tröskeln för att ta sig till bibliotek, teater, konsert, museum eller galleri är låg. Genom att stödja kultur erbjuds allt fler människor möjligheter att både förverkliga sig och njuta av konst. Genom att stärka den kulturella mångfalden i samhället stöds också minoriteternas välbefinnande.

Vikten av professionellt producerad kultur och konst för kommunens livskraft erkänns i de grönas kommun. De euron som investeras i kultur betalar sig tillbaka flerfalt. Just därför bör kultur och kulturarbetares inkomst stödas. Det stöder tjänsterna i centra, stärker den kommunala ekonomin och leder kassaflöden in i stadens centra. I en grön kommun fungerar byhus och byskolor som centrum för medborgar- och fritidsaktiviteter och viktiga mötesplatser på landsbygden.

Gröna mål:
 • Vi främjar regional tillgänglighet för kulturella tjänster och utökar utbudet av kostnadsfria kulturtjänster. Vi stärker gemenskapen i bostadsområden, stadsdelar och byar genom konst, sport, hobbyer och biblioteksaktiviteter.

 • Vi ökar mängden konst i det offentliga rummet enligt en procentprincip och uppmuntrar tillägg av gatukonst, till exempel genom offentliga målningsväggar och väggmålningar.

 • Vi säkerställer tillräcklig finansiering för kulturaktörer och konstproffs i kommunen. Vi ser till att nya konstformer och aktörer inom det fria konstfältet också kan dra nytta av bidrag.

 • Vi stöder frivilliga kulturaktiviteter på gräsrotsnivå genom att tillhandahålla förmånliga utrymmen och ser till att det är enkelt och tillåtet att organisera evenemang och aktiviteter. På detta sätt blåser vi liv i städers och byars livskraft.

 • Vi involverar invånarna i planeringen och genomförandet av kulturella tjänster.

 • Vi välkomnar invånarnas egna idéer, eftersom intressanta evenemang är en viktig del av en levande och attraktiv kommun och bidrar till invånarnas välbefinnande.

 • Vi stöder lokalbefolkningens egen aktivitet och organiserar samhällsevenemang genom att underlätta tillståndsbyråkratin och tillhandahåller finansieringsmöjligheter för nya och icke-etablerade aktiviteter.

 • Vi utökar bibliotekens öppettider och utvecklar bibliotekens roll som kulturcenter och platser för deltagande för hela folket – utan att glömma deras grundläggande uppdrag, det vill säga att låna böcker.

 • Vi säkerställer kvaliteten och tillgängligheten för grundläggande konstutbildning så att avgifter inte blir ett hinder för någons konstnärliga strävan. Grundläggande konstutbildning är en del av kommunens kulturella nätverk.

 • Vi investerar i barnkulturen. Alla barn erbjuds möjlighet att skapa konst minst en gång under sin obligatoriska utbildning under ledning av en konstpedagog eller professionell konstnär.

 • Vi uppmuntrar ungdomar att använda kulturtjänster, till exempel med ett kulturkort eller ett ungdomspass.

En kommun som tar hand om allas välmående är grön

De gröna har som mål ett Finland, där alla får den hjälp de behöver och även de tystlåtna har en röst i samhället. Kommunerna har ett stort ansvar för invånarnas välbefinnande och deras utveckling, eftersom de ansvarar för många tjänster som främjar allas fysiska, mentala och sociala välbefinnande även efter reformen av social- och hälsovården.

Grundläggande tjänster måste vara tillgängliga för alla, oavsett förmögenhet och bostadsort. En grön kommun investerar i förebyggande tjänster, eftersom det alltid är det bästa alternativet socialt, mänskligt och ekonomiskt.

En grön kommun skyddar grundläggande och mänskliga rättigheter för alla människor. Alla har rätt att känna sig delaktiga i detta samhälle. Välfungerande skyddsnät och smidig tillgång till tjänster är en del av denna upplevelse.

I en grön kommun ser man till att svenskspråkiga, samisktalande och teckenspråkiga får tjänster på sitt eget modersmål. Vi utvecklar en servicekultur som är språkmedveten och pratar ett tydligt språk.

Modern teknik gör det möjligt att lätt tillhandahålla många viktiga tjänster i välfärdsstaten till ett stort antal användare, även digitalt. Den snabba utvecklingen av digitaliseringen kan dock stänga ute människor och människogrupper. I en grön kommun förhindras detta genom att ge råd, vägledning och hjälp med att använda tjänsterna, samt ett fysiskt servicealternativ för dem som inte själva kan använda digitala tjänster.

1. Vi bekämpar fattigdom

I en grön kommun minskar vi på fattigdomen i alla befolknings- och åldersgrupper. Familjernas åtstramade ekonomiska situation återspeglas i kommunerna, och i Finland är det typiskt att fattigdomen överförs från generation till generation. Det är viktigt att hjälpa låginkomsttagare att upprätthålla en bra vardag. I en grön kommun har alla rätt att få hjälp och stöd med låg tröskel.

Missbruksarbetets skriande behov och problemen med hemlöshet är mest synliga i stora städer. Trots det behövs socialt arbete med expertis inom missbruksarbete och boende i varje kommun. Välbefinnandet hos invånare i utsatta situationer måste stödjas genom att trygga allas möjlighet att vila, tvätta sig och ta hand om sin hygien.

Främjandet av hälsa är viktigt i kampen mot fattigdom, eftersom fattigdom och hälsoproblem ofta går hand i hand. Eftersom lokalbefolkningen som använder många hälsovårdstjänster ofta även har mycket låg inkomst, ser den Gröna kommunen till att ingen blir skuldsatt på grund av hälsovårdstjänsternas kundavgifter.

För den gröna kommunen är organisatoriska och frivilliga aktiviteter en viktig resurs och ett komplement till nätverket av offentliga tjänster, vars arbete stöds och värderas.

Gröna mål:
 • Vi utvecklar fler lättillgängliga sociala tjänster, som alla kan besöka med låg tröskel och be om hjälp och råd om deras livssituation.

 • Vi bekämpar fattigdom inom barnfamiljer genom att erbjuda särskilt stöd till familjer med låg inkomst.

 • Vi beviljar inkomststöd enligt prövning till de som behöver utifrån deras individuella situation.

 • Vi ser till att mentalvårdstjänsterna är tillgängliga och fungerande. För närvarande måste många vänta ohållbart länge för att få tillgång till behandling. I synnerhet kommer mentalvårdstjänster med låg tröskel att läggas till, där hjälp kan fås utan tidsbokning.

 • Vi bekämpar hemlösheten genom att bygga stödhem i kommuner som är lämpliga för människors olika behov på olika sätt. Vi säkerställer att varje kommuninvånare har tillgång till boende och nödvändiga hygienartiklar.

 • Vi säkerställer tillräckliga resurser och servicepunkter för missbruksarbete i alla kommuner.

 • Vi utvecklar mathjälp för att stärka människors inkludering tillsammans med mathjälpsaktörer och ser till att det finns ett brett utbud av mathjälp i situationer där stöd från förmånssystemet inte är tillräckligt. Vi ökar tjänsterådgivning och tjänster med låg tröskel för de som använder mathjälp.

 • Vi justerar vid behov kundavgifter och ser till att betalningar hos de som är i en svår ekonomisk situation inte överförs till inkassobyråer.

 • Vi investerar i minnesvänliga digitala tjänster och boendemiljöer. Tydliga instruktioner, både skriftliga och med bilder, främjar minnesvänlighet.

 2. Fungerande social- och hälsovårdstjänster

Social och hälsovårdsreformen pågår fortfarande. De grönas ståndpunkt är dock tydlig: vi behöver en hälsovårdshelhet som bygger på att minska ojämlikheten i hälsan, sömlösa vårdkedjor och förbättra tillgången till tjänster snarare än korta besparingsmål. På lång sikt är detta också det mest ekonomiskt lönsamma alternativet eftersom människor får tillgång till behandling i tid. I en grön kommun har alla snabb tillgång till behandling, oavsett ålder, förmögenhet eller bakgrund.

Vi är särskilt oroade över den dåliga tillgången på mentalvårdstjänster. I offentliga hälsovårdstjänster måste man få behandling snabbt. Växande psykiska problem, särskilt bland unga vuxna, måste hanteras i tid. I en grön kommun förebygger man till exempel arbetsoförmåga, utbrändhet och depression genom att investera i mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Tillräcklig tillgänglighet av studerandetjänster och hälsovård säkerställs på studieorter.

I en grön kommun stöds välbefinnandet för barn och familjer genom att investera i olika mångsidiga familjetjänster och hemhjälp. Barns rätt till ett tryggt liv garanteras genom att investera i barnskyddet och personalens beständighet.

En grön kommun är säker för alla. Social- och hälsovårdsmyndigheter inom olika tjänster vet hur man tar itu med våld och varje offer, förövare och våldsoffer får nödvändig hjälp och stöd. En grön kommunen har tydliga och effektiva strukturer för att förebygga våld mot barn och kvinnor, liksom våld mot närstående och våld som rör ”heder”.

I en grön kommun förtydligas och förenklas tillgången till tjänster så att de är tillgängliga för alla som behöver dem. Jämlika tjänster för personer med funktionsnedsättning och specialgrupper säkerställs och deras deltagande i beslutsfattandet ökas. Personlig hjälp skyddar självbestämmande och självständigt liv för många personer med funktionsnedsättning. Den bästa handikappolitiken är omfattande tillgänglighet och jämlikhet.

Ensamheten för människor har ökat och särskilt många unga, studerande och äldre lider av ensamhet. I en grön kommun minskar man ensamheten och öppna mötesplatser skapas. En säker ålderdom garanteras för varje äldre person. Alla som behöver det har också möjlighet att åldras i ett servicehus.

Gröna mål:
 • Vi kortar av köerna i primärvården. Alla har rätt att få tillgång till behandling inom mänsklig tid.

 • Vi förbättrar tillgängligheten och nåbarheten för grundläggande och lokala tjänster genom att utveckla mobila tjänster.

 • Gratis preventivmedel erbjuds alla under 25 år.

 • Vi ser till att alla har obegränsad tillgång till sin egen hälsoinformation och medel för att hantera sin egen hälsa.

 • Vi ser till att alla får de psykiska hälsovårdstjänsterna de behöver i sitt hem snabbt.

 • Vi implementerar en terapigaranti och ger en första hjälpen-kurs för psykisk hälsa till unga i skolor.

 • Tillräckliga resurser för barnskydd tillhandahålls så att en socialarbetare inte har för många klienter. Den maximala mängden är 30 barn per socialarbetare.

 • Vi utvecklar hemvården för barnfamiljer och andra familjetjänster så att de kan fås snabbt och även förebyggande om det behövs. Familjestödstjänster tar hänsyn till olika familjers behov.

 • Vi säkerställer jämlik behandling av personer med funktionsnedsättning vid tillhandahållande av tjänster. Människor med funktionsnedsättning måste erbjudas råd om tillgängliga tjänster och om rättigheterna att använda olika tjänster. Tillräckliga resurser för stödåtgärder måste säkerställas för alla grupper av personer med funktionsnedsättning.

 • I en grön kommun kan personer med funktionsnedsättning påverka de tjänster de får, till exempel med kundsedlar och personliga budgetar.

 • Vi ser till att transporttjänster är en central del av rörligheten och inkludering av personer med funktionsnedsättning, särskilt på platser där kollektivtrafiken inte är hinderfri.

 • Vi skyddar närståendevårdares rättigheter och stödtjänster. Varje närståendevårdare har rätt till fritidstjänster och gruppstödstjänster.

 • Vi ser till att ett tillräckligt antal vårdpersonal arbetar inom äldreomsorgen. Nya typer av 24-timmars servicecenter skapas, där man kombinerar en hemtrevlig och säker livsmiljö.

 • Vi utökar hemvårdsresurserna och letar efter nya sätt att komplettera tjänster. Låt oss mötas ansikte mot ansikte och komplettera digitala tjänster för dem som de är ett bra och naturligt alternativ för. Vi ser till att digitala tjänster är tillgängliga och lätt nåbara.

 • Vi inför en verksamhetsmodell och servicekedja för våldsförebyggande åt kommunerna. Vi utbildar och instruerar social- och hälsovårdspersonal att prata om och ta itu med våld.

 • Vi utvecklar kommunens stödtjänster riktade till föderskor, såsom fysioterapi.

3. Välbefinnande och inkludering för alla

Välbefinnandet börjar i vardagen. Hur människor känner sig delaktiga i samhället och blir hörda är viktigt för varje människas välbefinnande. I gröna kommuner bygger välbefinnandet på gemenskap, immateriella tjänster och omtänksamhet. Den egna kommunen är invånarnas gemensamma boplats, som måste kännas som hem för både de som har bott där i årtionden och nyinflyttade.

Vi vill bygga grundläggande, feministiska, demokratiska och öppna kommuner. I kommunerna varierar befolkningen men är alltid jämlika. En grön kommun har en absolut nolltolerans för rasism, trakasserier och alla former av diskriminering. Vi vill att alla utrymmen i kommunen är trygga för alla.

Fritid är en viktig del av allas välbefinnande. Av denna anledning måste alla kommuner erbjuda ett stort antal fritidsmöjligheter. Meningsfull träning eller regelbunden motion skapar en grund för välbefinnande. Vi vill att varje kommun ska ha lokala rekreationsområden, naturliga skogar och obyggda stränder så att alla har möjlighet att röra sig i naturen.

Kultur spelar en viktig roll för att främja välbefinnande och mental hälsa. I en grön kommun säkerställer man jämlika möjligheter för människor att njuta av konst och kultur. Detta uppnås genom att införa kultur in i stadsbilden, utöka serviceavdrag och kostnadsfrihet samt stödja frivilliga kulturorganisationer.

Det är invånarna som utgör kommunen eller staden och invånarna måste erbjudas sätt att förverkliga sig själva och delta. Till exempel genom deltagande av budgetering och invånarråd ökar vi invånarnas röst. Boendemångfalden hos människor ökar och det är viktigt för kommunerna att också höra rösterna från deltids- eller fritidsboende. För en hållbar utveckling av kommunerna behöver vi alla aktörer med – de bästa idéerna kan komma från utbildningsinstitutioner, företag, föreningar eller till och med från förskolebarnens mun.

I en grön kommun hittar invandrare sin plats som en jämlik medlem i samhället. Kommunerna spelar en nyckelroll för att garantera en lyckad integration av invandrare.

Gröna mål:
 • Vi uppmuntrar gemenskapen mellan generationerna. En grön kommun stöder evenemang och byggande som främjar gemenskap.

 • Vi upprättar gemensamma spelregler för användning av kommunala utrymmen. Nolltolerans för rasism, fascism och diskriminering av människogrupper. Vi utvecklar en antirasistisk handlingsplan för kommuner.

 • Vi stöder idrotts- och motionsföreningar och förbättrar deras verksamhetsförhållanden

 • Vi erbjuder rekreationsmöjligheter med låg tröskel, antingen producerade av kommunen eller tillsammans med föreningar och organisationer, med hänsyn till jämställdhet mellan könen. Pris eller funktionshinder får inte vara ett hinder för en hobby.

 • Vi främjar överföring av konst till vårdinrättningar och till andra målgrupper som inte själva kan komma till kulturella tjänster.

 • Vi främjar tillgängligheten till kulturtjänster för låginkomsttagare och specialgrupper genom olika former av positiva specialåtgärder. Vi utökar kulturell fadder- och sponsoraktiviteter till nya kommuner.

 • Kommunerna uppmuntras att utarbeta en kulturutbildningsplan där kultur-, konst- och kulturarvsundervisning genomförs i kommunen eller regionen som en del av undervisningen.

 • Vi ökar lokalbefolkningens direkta inflytande. Vi inrättar medborgarråd och använder deltagande budgetering för att hitta de bästa lösningarna. Vi främjar rådgivande folkomröstningar i kommunerna.

 • Vi bedömer effekterna av beslutsfattande i olika människogrupper och konsulterar människor om frågor som berör dem.

 • Vi ger begriplig information om offentligt beslutsfattande där människor är: på marknader och torg, online, i skolor och på arbetsplatser. Information som produceras av staten och kommunerna måste vara fritt och obehindrat tillgängliga för medborgarna.

 • Vi kräver öppenhet i både beslutsfattande som inom den kommunala organisationen.

 • Vi involverar föreningar, såsom idrotts- och kulturföreningar, i integrationsarbete. Vi stöder aktiviteten för invandrarnas egna föreningar, till exempel genom finansiering och tillhandahållande av utrymmen.

 • Kommunerna ansvarar också för globala fenomen, till exempel genom att tillhandahålla kommunplatser för flyktingar.

 • Vi implementerar konsekvensbedömning av könet vid förberedelserna för kommunalt beslutsfattande och utvecklar könsberoende budgetering i kommunen som en del av budgetförberedelsen.

 • Vi ser till att ingen tystas i beslutsfattandet genom trakasserier och hatprat. Vi utarbetar riktlinjer för kritiserande interaktion i kommunerna och säkerhetsriktlinjer som rör trakasserier av förtroendemän.

En livskraftig kommun är grön

Hållbar ekonomisk förvaltning tryggar människors välbefinnande inom miljöns bärförmåga. Många finländska kommuner har för närvarande allvarliga ekonomiska problem som måste lösas av både kommuner och staten.

Regionala skillnader har ökat i Finland. I stora städer har den snabba befolkningstillväxten krävt betydande investeringar och ökad tjänsteproduktion. Områden som tappar sin befolkning står inför en motsatt utmaning när det gäller att säkra grundläggande välfärdsstatstjänster för en avtagande befolkning. Mellan dessa finns det många kommuner som har avvikande situationer.

Det kommunala fältets mångfald är både en rikedom och en utmaning. Därför är samma läkemedel inte effektivt i alla kommuner. Det finns mod i en grön kommun att arbeta tillsammans, eftersom man kan göra mycket mer om man kombinerar krafterna med en grannkommun eller en medborgarorganisation.

En ekologiskt hållbar livsstil är möjlig överallt i Finland – lösningarna är bara olika. Det är viktigt att utveckla kommuner och städer till krisresistenta platser där det är bra att leva även under exceptionella förhållanden.

1. Verktyg för en hållbar kommunal ekonomi

En grön kommun säkerställer jämlika och tillgängliga tjänster för alla sina invånare, även i ekonomiskt svåra tider. Att erbjuda kvalitetstjänster är billigare på lång sikt än att upprätta kortsiktiga nedskärningslistor. En grön kommun är inte rädd för att investera i hållbar tillväxt. Den planerar och förbereder sina investeringar noggrant och ökar framtida verksamhetskapacitet och välbefinnande.

Kommunal ekonomi handlar om att ta hand om gemensamma behov och resurser på lokal nivå. När allt kommer omkring är det en fråga om vilken typ av levnadsvillkor kommunen har att erbjuda sina invånare. Det bästa resultatet finns inte alltid i stadshusets mötesrum utan hos invånarna. I en grön kommun deltar lokalbefolkningen mer aktivt i planeringen och genomförandet av kommunernas ekonomi.

Gröna mål:
 • Vi håller kommunerna som attraktiva boplatser där människor känner sig bekväma och vardagen går smidigt.

 • Vi säkerställer grundläggande tjänster. En del av tjänsterna organiseras i samarbete med organisationer, församlingar, företag och andra lokala aktörer samt grannkommuner. Skatterna kommer att höjas om det är det enda sättet att säkerställa nivån och kvaliteten på tjänsterna.

 • När vi höjer skatten är fastighetsskatten den första vi funderar på att höja.

 • Låt oss experimentera djärvt och lösa vanliga problem tillsammans mellan olika aktörer.

 • Låt oss stödja kreativitet och distansarbete. Utvecklingen av informationsteknik möjliggör arbete oberoende av plats. Vi skapar platser i kommuner för människor och företag där människor kan samlas för att arbeta och tillbringa sin fritid.

 • Vi stärker dialogen mellan invånarna med fritidsboende och kommunen.

2. Kommunernas roll för att främja sysselsättning

Kommunen har en viktig roll när det gäller att främja sysselsättningen i regionen och gå mot ett koldioxidneutralt Finland. Offentliga investeringar och upphandlingar spelar en viktig roll i en hållbar övergång och kan stödja hållbara innovationer. När det är som bäst sysselsätter de också lokala företag och människor.

En grön kommun är en ansvarsfull arbetsgivare som ger anställda möjligheter i olika skeden av karriären. Vi vill att kommunerna ska kunna tillhandahålla både ansvarsfulla

ledningsuppgifter som flexibla deltidsarbeten och möjligheter att utveckla sitt kunnande. En uppmuntrande och öppen arbetsmiljö stöder medarbetarnas välbefinnande på jobbet och framgång i deras arbetsuppgifter.

Kommunerna kan skapa en väg till sysselsättning och förhindra social utslagning genom att erbjuda anställningsmöjligheter för till exempel ungdomar, långtidsarbetslösa och de som har flyttat till Finland. En aktiv kommun fungerar också som en förmedlare mellan anställda och företag och föreningar som behöver arbetskraft.

Gröna mål:
 • Vi investerar i framtiden. Kommunerna spenderar miljarder euro varje år på investeringar, varor och tjänster. Vi investerar i nya lösningar, som energieffektivitet, förnybar energi och intelligenta tjänster, som samtidigt sparar kommunens pengar, skapar jobb för finska företag och förnyar detta land.

 • Vi inkluderar lokala företag. Vi genomför kommunala upphandlingar så att även små och lokala företag har möjlighet att delta i konkurrenssättningen. Vi delar upp upphandlingen i tillräckligt små delar och kommunicerar effektivt om dem.

 • Vi främjar jämställdhet och en öppen arbetsmiljö i arbetslivet.

 • Vi korrigerar oegentligheter som uppstått i arbetshälsovårds- och arbetsvälmåendeundersökningar.

 • Vi inför anonyma rekryteringar i kommunerna.

 • Vi stöder anställning av människor i olika åldrar och livssituationer. Vi tillhandahåller flexibla sätt för personer med funktionsnedsättning och andra deltids arbetsoförmögna att arbeta.

 • Vi säkerställer högkvalitativ och jämlik integrationsutbildning för dem som har flyttat till Finland, samt möjligheter att integrera sig i finskt arbetsliv och lära sig det finska språket.

 • Vi förbättrar möjligheterna för arbetslösa att omskola sig och uppmuntrar kontinuerligt lärande och utveckling av yrkeskunskaper.

 • Vi bygger en attraktiv arbetsstationsverksamhet i kommuner, som erbjuder långtidsarbetslösa verktyg mot det verkliga arbetslivet. Dessutom kommer det att finnas tillräckligt med lönesubventionerade platser och meningsfullt arbete för dem som har lönestöd.

 • Vi investerar i hälsovårdstjänster för arbetslösa genom att förbättra kompetensen för att bedöma funktions- och arbetsförmåga.

 • Vi stöder sysselsättning och introducering till arbetet för dem som har flyttat till Finland, till exempel genom företagssamarbete och genom att främja kvinnors tillgång till arbetsmarknaden i synnerhet. Kommunerna måste förbinda sig att anställa invandrare för olika uppgifter.

 • Vi inför en grundinkomst. Vi reformerar den social tryggheten till en grundinkomst som gör det lättare att få tillgång till arbete, bättre trygghet och arbete.

3. Kommunal livskraft och stöd av företagsverksamhet

Företagens roll i den kommunala ekonomin är viktig. De jobb som företagen tillhandahåller bidrar till att skapa välbefinnande för kommunen och viktiga tjänster för invånarna. Företagen har också en nyckelroll för att reformera arbetslivet på ett ordentligt sätt, eftersom utsläppsminskningar och resursanvändning förändrar produktionen och arbetsmarknaden och skapar nya yrken. En grön kommun är känd för sin resursmässiga affärspolicy som främjar hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Utsläppsminskningar och arbetsplatser står ofta i kontrast, även om ambitiösa miljö- och klimatåtgärder har visat sig skapa fler arbetstillfällen än att minska dem. Det finns potential särskilt i små tillväxtföretag, där de ofta vågar tänka annorlunda. Kommunerna kan ge dessa företag möjlighet att växa. I gröna kommuner skapar man lösningar för globala utmaningar genom nya tjänster, tekniker, startups och kunskapsekonomi.

Gröna kommuner arbetar på ett entreprenörsvänligt sätt på många olika sätt. Med planläggning säkerställer man smidiga tomt- och planlösningar samt stadskärnornas puls och trivsel. Kommunens utbildningsmöjligheter är viktiga för företagen, eftersom en stor del av de studerande stannar i sin studiestad efter examen. Ett mångsidigt utbildningserbjudande som stöder företagens behov hjälper företag att hitta den arbetskraft de behöver.

Dialog mellan kommunen och företagen i området är ett bra sätt att se till att bådas behov och önskemål beaktas. En entreprenörsvänlig kommun involverar företag i att utveckla kommunens verksamhet. En grön kommun samarbetar kreativt både inom kommunen och regionalt över kommungränserna. I en global värld är det också väldigt viktigt för kommuner att ha nätverk internationellt.

Gröna mål:
 • Vi sätter företagartjänsterna i skick. Vi erbjuder företagsrådgivning för små och medelstora företag och kommunala tjänster till företagare från en och samma lucka.

 • Vi underlättar effektivare användning av kommunalt ägda fastigheter av nystartade företag.

 • Vi investerar i cirkulär ekonomi som förbättrar användningen av material och främjar att nya tjänster tillkommer.

 • Vi upprätthåller en jämlik och rättvis ekonomisk miljö för aktörer av alla storlekar. Vi ser till att kvinnodominerade sektorer också utvecklas genom ekonomisk politik.

 • Vi får skolor och arbetsplatser att stödja varandra. Vi stödjer ett närmare samarbete mellan utbildningsinstitutioner och företag för att säkerställa att en kompetent arbetskraft är tillräcklig och det finns möjligheter till lärande i arbetet. Kontinuerligt lärande garanterar att arbetskraftens färdigheter uppdateras och att människor klarar sig på den förändrade arbetsmarknaden.

 • Vi involverar lokala högskolor och deras studerande i orternas utveckling och bekräftande av livskraft. Vi utvecklar campusområden baserat på önskemål från högskolorna och studerande.

 • Vi skapar en modell för lokala avtal om rättvis förändring, där anställda, arbetsgivare, staten, landskapet, kommunen och andra aktörer tillsammans kommer överens om hur övergången till ekologiskt hållbara jobb kan genomföras på ett kontrollerat och rättvist sätt.

 • Vi skapar en modell för lokala avtal om rättvis förändring, där anställda, arbetsgivare, staten, landskapet, kommunen och andra aktörer tillsammans kommer överens om hur övergången till ekologiskt hållbara jobb kan genomföras på ett kontrollerat och rättvist sätt.